Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0151

Skolekredsen for Bygholm Landbrugsskole er en forening, hvis formål er at rådgive og støtte op om Bygholm Landbrugsskoles virke og være ambassadører for skolen.
Du kan læse skolekredsens vedtægter her

Skolens vedtægter

Her kan du finde skolens vedtægter.

Skolekredsens vedtægter

dasd

Mission, vision og værdier

På Bygholm ønsker vi at gøres vores bedste – men hvad er det? Her kan du læse, hvad vi står for og stræber efter; nemlig vores mission, vision og værdier.

Mission

Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område.

Vi uddanner og videreuddanner fremtidens medarbejdere og ledere til landbrugserhvervet og agroindustrien.

Vi udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt.

Vision

Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelse.
Vi vil være stedet, hvor mennesker med ambitioner inden for landbrugserhvervet mødes og udvikler sig i et forpligtende fællesskab.

Værdier

Værdigrundlaget på Bygholm Landbrugsskole gennemsyrer det, vi gør. Uanset om du er medarbejder, elev eller kursist vil udgangspunktet for mødet med Bygholm Landbrugsskole være skolens værdigrundlag, som det forventes,  at alle lever op til:

Kvalitet

 • Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør
 • Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet inden for undervisning, service og faciliteter
 • Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau
 • Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi
 • Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt, hvad vi foretager os

 Fællesskab

 • Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden
 • Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister.
 • Vi har det sjovt
 • Vi udviser hjælpsomhed over for hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet
 • Vi respekterer hinandens indsats
 • Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat

 Vilje

 • Vi har viljen til at vinde
 • Vi har viljen til at gøre en forskel
 • Vi har viljen til handling og udvikling
 • Vi har viljen til at prøve noget nyt
 • Alle har viljen til at gøre det, vi tror på

 Muligheder

 • Vi ser muligheder
 • Vi gi’r muligheder
 • Alle tager imod muligheder
Lokal undervisningsplan, prøver og eksamen

I den lokale undervisningsplan, LUP’en, kan du finde en samlet oversigt over skolens pædagogiske grundlag, udbuddet af indgange og uddannelser, grundforløbspakker, bedømmelsesplan, plan for kompetanceafklaring, eksamensregler med mere.

Se den lokale undervisningsplan

Kvalitetssystem

Formålet med kvalitetssystemet på Bygholm er at sikre at organisationen hele tiden har fokus på systematisk og målrettet kvalitetsudvikling.
Systemet skal sikre, at vi bedre kan holde styr på gode ideer og holde fast i de udviklingstiltag, vi sætter i gang, så hele skolen får en fælles forståelse og et fælles mål med nytænkningen og udviklingen.

Skolens overordnede mål

Det er Bygholm Landbrugsskoles bestyrelse og den daglige ledelse, som formulerer skolens mission og vision. Formuleringerne tages op til revision hvert tredje år i forbindelse med strategiarbejdet.

Strategiarbejde

Cirka hvert tredje år reviderer bestyrelse og ledelse den overordnede strategi for skolen og fastsætter overordnede fokusområder for den kommende periode. Selve revisionen af strategien forberedes på bestyrelsesmøder og  gennemarbejdes på et seminar eventuelt med procesbistand udefra.

Fokusområderne knyttes til forstanderens resultatlønskontrakt.

Handlingsplaner for de indsatsområder, der fastsættes indenfor fokusområderne udarbejdes af skolens medarbejdere. Indsatsområderne vil for nogles vedkommende være overlappende med indsatsområder, der udspringer af Handlingsplanen for øget gennemførelse.

Selvevaluering

Den årlige selvevaluering vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning er fuldstændigt knyttet til Handlingsplanen for øget gennemførelse. Det betyder, at der evalueres på de områder, der i forvejen er i fokus i handlingsplanen, som f.eks. praktikpladsopsøgende arbejde, fastholdelse af elever i uddannelse og udlevelse af det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Opfølgningsplanerne, som udarbejdes på baggrund af selvevalueringen, er inkluderet i den årlige handlingsplan for øget gennemførelse.

Måling og evaluering

Med alle elevhold gennemføres systematisk tilfredshedsmåling og evaluering af deres specifikke forløb. Resultaterne af tilfredshedsmålingen og de enkelte holdevalueringer drøftes af lærerne, således at lærerne omkring de enkelte forløb i uddannelsen kan lære ud fra de gennemførte aktiviteter og udarbejde forbedringsforslag til uddannelsesforløbet og til undervisningen.

Med jævne mellemrum gennemføres desuden tilfredshedsmålinger og evaluering blandt medarbejdere, praktikværter og eksterne kursister, som bruger skolens faciliteter. Undervisningsmiljøvurderingen er en del af trivselsmålingen.

Dataindsamling

Holdevalueringer gennemføres som spørgeskemaundersøgelse. Her spørges bl.a. til, hvordan eleverne oplever at de valgte arbejdsformer understøtter deres læring. Data bruges internt til udpegning af forbedringspunkter.

Øvrige data, der belyser hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisnings mål indsamles i form af karakterer. Gennemsnittet af afsluttende eksamener offentliggøres her på hjemmesiden.

Data til opgørelse af gennemførelse og frafald samles i EASY-A og kan ses sammen med en analyse af mulige årsager i Handlingsplanen for øget gennemførelse.

Særligt vedrørende EUX

Kvalitetssikringen af EUX-uddannelsen sker i samarbejde med Learnmark Horsens HTX. Både Bygholm Landbrugsskole og Learnmark Horsens HTX gennemfører løbende evaluering i henhold til deres eget kvalitetssystem, og skolerne laver i fællesskab opfølgning på de fokusområder, der kommer via evalueringerne. 

Selvevaluering

Her kan du se Bygholms opfølgning på Klare Mål

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Praksisnær undervisning

Undervisningen på alle i trin uddannelsen skal være praksisnær. Især på grundforløb handler det for eksempel om at se tingene i virkeligheden og at gøre og røre. På alle trin er case-orienteret undervisning central. Arbejdet med cases skal sikre, at eleven kan se, hvordan undervisningen kan bruges i virkeligheden.

Elevinddragelse

Undervisningen skal være centreret om elevens eget arbejde. Jo mere eleverne arbejder, jo mere lærer de. Samtidig er lærerens dialog med eleven central. Læreren skal tage udgangspunkt i elevens nysgerrighed (hjælpe den frem, hvis den ikke er der), og læreren skal derudfra hjælpe eleven til at svare på de spørgsmål, eleven stiller, frem for de spørgsmål, læreren definerer.

Helhed frem for delelementer

Undervisningen skal tage udgangspunkt i reelle, problemstillinger fra hverdagen frem for at tage udgangspunkt i teori. Det princip hænger tæt sammen med tværfaglighed som et bærende element i undervisningen.

Didaktik på Bygholm Landbrugsskole

Differentiering

Det er en udfordring, når elevgruppen er meget uensartet. Derfor er det et krav, at læreren kan differentiere undervisningen ud fra forskellige principper som niveaudeling, differentierede produkter og læringsmål.

Vi skal arbejde hen imod, at alle elever udnytter deres potentiale, og vi skal væk fra en tænkning, hvor udfordringer til ”de stærke” elever ikke udelukker ”de svage”.

Motivation

Elevens motivation drives blandt andet af, at det er tydeligt, hvordan undervisningens indhold er relevant og kan give mening for eleven – f.eks. i forhold til praksis. Motivationen påvirkes også af evalueringsmetode i faget.

Vi oplever, at eleverne er resultatorienterede. Når de er færdige med en opgave, synes de ikke, de behøver at lave mere. Vi tænker mere på at få eleverne til at udnytte deres fulde potentiale ved at eleverne skal have mere fokus på læreprocessen og ikke så meget på selve resultatet. Den didaktiske udfordring handler om at motivere eleverne til at se deres egen læring på den måde.

Selvstændigt arbejde

Vi vil gerne have eleverne til at arbejde selvstændigt. Der er elever, som har behov for hjælp og som bør komme i lektiecafe, men de kommer ikke af sig selv. Derfor arbejder vi på at få gjort lektiehjælpen mere orienteret mod at få netop de elever til at bruge hjælpen.

IT i undervisningen

IT skal understøtte elevens læreproces. For eksempel ved at tilrettelægge undervisningen, så fildeling og brug af sociale medier kan understøtte elevens egne læreprocesser. Det handler ikke kun om informationssøgning. IT i undervisningen handler også om, at eleverne skal lære at håndtere basale programmer og funktioner, så de selv kan overføre det til andre situationer.

Statistik og nøgletal

Her kan du se, hvordan eleverne på Bygholm har klaret sig til eksamen, hvordan de trives og om deres overgang til job. Så kan du sammenligne resultaterne med andre skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner på en række parametre.

Trivsel

Hvert år måler vi elevernes trivsel. Det gør vi ved hjælp af Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse (ETU). Undersøgelsen bruger vi til at forbedre os og øge kvaliteten på skolen. Her kan du se resultaterne af seneste ETU for Bygholm Landbrugsskole..

Fuldførelse, overgang til anden uddannelse og beskæftigelse

Undervisningsministeriet stiller aktuelle oplysninger til rådighed, som du kan se på disse links:

Årsrapport

Her kan du se Bygholms årsrapport  2019.

 

Måske er du også interesseret i...

OBS! Du kan stadig nå at tilmelde dig skoleforløb og uddannelsen til produktionsleder.