Søg
Close this search box.

Bygholm i ord og tal

Bygholm i ord og tal

Hvad står Bygholm for, når vi snakker mission, vision og værdier? Bliv klogere på skolens fundament, pædagogiske grundlag og elevernes trivsel.

Skolens vedtægter

Her kan du finde skolens vedtægter.

Skolekredsens vedtægter

Skolekredsen for Bygholm Landbrugsskole er en forening, hvis formål er at rådgive og støtte op om Bygholm Landbrugsskoles virke og være ambassadører for skolen.
Du kan læse skolekredsens vedtægter her.

Mission, vision og værdier

På Bygholm ønsker vi at gøres vores bedste – men hvad er det? Her kan du læse, hvad vi står for og stræber efter; nemlig vores mission, vision og værdier.

Mission

Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område.

Vi uddanner og videreuddanner fremtidens medarbejdere og ledere til landbrugserhvervet og agroindustrien.

Vi udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt.

Vision

Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelse.
Vi vil være stedet, hvor mennesker med ambitioner inden for landbrugserhvervet mødes og udvikler sig i et forpligtende fællesskab.

Værdier

Værdigrundlaget på Bygholm Landbrugsskole gennemsyrer det, vi gør. Uanset om du er medarbejder, elev eller kursist vil udgangspunktet for mødet med Bygholm Landbrugsskole være skolens værdigrundlag, som det forventes,  at alle lever op til:

Kvalitet

 • Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør
 • Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet inden for undervisning, service og faciliteter
 • Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau
 • Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi
 • Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt, hvad vi foretager os

Fællesskab

 • Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden
 • Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister.
 • Vi har det sjovt
 • Vi udviser hjælpsomhed over for hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet
 • Vi respekterer hinandens indsats
 • Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat

Vilje

 • Vi har viljen til at vinde
 • Vi har viljen til at gøre en forskel
 • Vi har viljen til handling og udvikling
 • Vi har viljen til at prøve noget nyt
 • Alle har viljen til at gøre det, vi tror på

Muligheder

 • Vi ser muligheder
 • Vi gi’r muligheder
 • Alle tager imod muligheder

Elevtrivsel

Se vores Elevtrivselsundersøgelse 2022.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet har til formål at sikre, at Bygholm Landbrugsskole løbende og på en systematisk måde kan vurdere kvaliteten af undervisningen og vurdere resultater i forhold til de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål.

Systematisk informationsindsamling

Hvert år indsamles og opgøres følgende kvantitative data med det mål, at bruge dem i kvalitetsarbejdet:

 • Søgetal direkte fra folkeskolen
 • Frafaldstal for elever på de enkelte forløb og for elever i overgange mellem skoleforløb og praktik
 • Elevtrivselsmåling
 • Tilfredshedsmåling blandt praktikvirksomheder

Data indhentes fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

Den 1. marts hver år offentliggøres kommenterede resultater i relation til ” De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling”.

Se opfyldelse af de klare mål her: Kvalitetsafrapportering 2023

Herudover indsamles kvalitative data i form af læringsgruppernes (professionelle læringsfællesskaber for lærerne) løbende drøftelser og arbejde med de fokusområder, gruppen har udpeget for sit arbejde.  Disse informationer/data fastholdes i læringsgruppernes referater og offentliggøres ikke. De årlige fokusområder offentliggøres i forbindelse med opfølgningsplanen for selvevalueringen hvert år den 1. september.

Elev-evalueringer af enkelte fag/undervisning kan være både kvantitative og kvalitative, og det er op til den enkelte lærer at vælge evalueringsmetoden. Disse evalueringer offentliggøres ikke, men indgår som datagrundlag i den enkelte læreres MUS i oktober/november måned. Den enkelte lærers udviklingsplan tager udgangspunkt i disse evalueringer og eventuelt opfølgningsplanen for selvevalueringen. Udviklingsplanerne offentliggøres ikke.

Årlig selvevaluering

Hvert år i august gennemføres en selvevaluering af udvalgte områder vedrørende skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Proceduren er, at læringsgrupperne tager udgangspunkt i de indsamlede kvantitative data fra 1. marts og fra gruppens egne informationer/data for det foregående års arbejde. På et lærermøde i maj måned laves en årlig evaluering/status på foregående års Opfølgningsplan. Denne evaluering indgår i selvevalueringen i august.
Ud fra en drøftelse af data fastsætter gruppen et eller flere ændringsbehov i forhold til, at skolen lever op til sine strategiske mål, til de 4 klare mål og til målet om, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Ud fra ændringsbehovene udpeges et fokusområde, som der skal arbejdes med i det kommende år.

Inddragelse af elever og lokalt uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg præsenteres for skolens resultater i forhold til ”4 klare mål” i januar. Udvalgets eventuelle kommentarer indarbejdes i præsentationen af resultaterne inden offentliggørelsen 1. marts. LUU drøfter opgørelsen af resultaterne fra arbejdet med Opfølgningsplanen i juni og kommer med inputs til selvevalueringen.

Eleverne inddrages i arbejdet gennem en årlig fokusgruppe-samtale med elevrådet i december, når resultatet fra trivselsmålingen foreligger. Elevernes inputs bringes videre til læringsgrupperne og indgår i fastsættelsen af nye fokusområder.

Opfølgningsplan

Læringsgruppernes fokusområder samles i en fælles opfølgningsplan, hvor det fremgår, hvilke mål, der ønskes opnået, hvilke indsatser, der sættes i gang af hvem og med hvilken tidsplan. Opfølgningsplanen præsenteres for LUU/bestyrelsen på mødet i september og offentliggøres 1. oktober på skolens hjemmeside.

Se Selvevaluering og opfølgningsplan 2023.

Årshjul

Se Bygholms kvalitetsårshjul.
Du kan også se årshjulet på listeform.

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Praksisnær undervisning

Undervisningen på alle i trin uddannelsen skal være praksisnær. Især på grundforløb handler det for eksempel om at se tingene i virkeligheden og at gøre og røre. På alle trin er case-orienteret undervisning central. Arbejdet med cases skal sikre, at eleven kan se, hvordan undervisningen kan bruges i virkeligheden.

Elevinddragelse

Undervisningen skal være centreret om elevens eget arbejde. Jo mere eleverne arbejder, jo mere lærer de. Samtidig er lærerens dialog med eleven central. Læreren skal tage udgangspunkt i elevens nysgerrighed (hjælpe den frem, hvis den ikke er der), og læreren skal derudfra hjælpe eleven til at svare på de spørgsmål, eleven stiller, frem for de spørgsmål, læreren definerer.

Helhed frem for delelementer

Undervisningen skal tage udgangspunkt i reelle, problemstillinger fra hverdagen frem for at tage udgangspunkt i teori. Det princip hænger tæt sammen med tværfaglighed som et bærende element i undervisningen.

Didaktik på Bygholm Landbrugsskole

Differentiering

Det er en udfordring, når elevgruppen er meget uensartet. Derfor er det et krav, at læreren kan differentiere undervisningen ud fra forskellige principper som niveaudeling, differentierede produkter og læringsmål.

Vi skal arbejde hen imod, at alle elever udnytter deres potentiale, og vi skal væk fra en tænkning, hvor udfordringer til ”de stærke” elever ikke udelukker ”de svage”.

Motivation

Elevens motivation drives blandt andet af, at det er tydeligt, hvordan undervisningens indhold er relevant og kan give mening for eleven – f.eks. i forhold til praksis. Motivationen påvirkes også af evalueringsmetode i faget.

Vi oplever, at eleverne er resultatorienterede. Når de er færdige med en opgave, synes de ikke, de behøver at lave mere. Vi tænker mere på at få eleverne til at udnytte deres fulde potentiale ved at eleverne skal have mere fokus på læreprocessen og ikke så meget på selve resultatet. Den didaktiske udfordring handler om at motivere eleverne til at se deres egen læring på den måde.

Selvstændigt arbejde

Vi vil gerne have eleverne til at arbejde selvstændigt. Der er elever, som har behov for hjælp og som bør komme i LEKTIECAFE, men de kommer ikke af sig selv. Derfor arbejder vi på at få gjort lektiehjælpen mere orienteret mod at få netop de elever til at bruge hjælpen.

IT i undervisningen

IT skal understøtte elevens læreproces. For eksempel ved at tilrettelægge undervisningen, så fildeling og brug af sociale medier kan understøtte elevens egne læreprocesser. Det handler ikke kun om informationssøgning. IT i undervisningen handler også om, at eleverne skal lære at håndtere basale programmer og funktioner, så de selv kan overføre det til andre situationer.

Lokal undervisningsplan, prøver og eksamen

I den lokale undervisningsplan, LUP’en, kan du finde en samlet oversigt over skolens pædagogiske grundlag, udbuddet af indgange og uddannelser, grundforløbspakker, bedømmelsesplan, plan for kompetanceafklaring, eksamensregler med mere.

Se den lokale undervisningsplan.

Se eksamensreglerner her.

Statistik og nøgletal

Her kan du se, hvordan eleverne på Bygholm klarer sig i forhold til fuldførelse og om deres overgang til job. Så kan du sammenligne resultaterne med andre skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner på en række parametre.


Fuldførelse, overgang til anden uddannelse og beskæftigelse

Undervisningsministeriet stiller aktuelle oplysninger til rådighed, som du kan se på disse links:

Tilmelding til Læremester mød din elev den 5. marts 2024

Her kan du tilmelde dig og din virksomhed til eventet

Studietur

Som en del af agrarøkonom-studiet er der to studieture; en til København og en til Bruxelles.

Priseksempler på tidligere års studieture:
København: 1.000 kr.
Bruxelles: 5000 kr.

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Studiestart og -slut for agrarøkonomer

Her kan du se, hvornår du kan læse til agrarøkonom i de kommende år. 

29/1 2024 – 31/1 2025
  3/2 2025 – 30/1 2026
  2/2 2026 – 29/1 2027
  1/2 2027 – 28/1 2028

Studietur

Under uddannelsen til prduktionsleder kommer du på studietur. Turen går til et land i EU.

Turen koster cirka 4.500 kr.

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Studiestart for produktionsledere

Her kan du se, hvornår du kan starte på produktionslederuddannelsen, og hvornår du er færdig.

26/8 2024 – 31/1 2025
25/8 2025 – 30/1 2026
26/8 2026 – 29/1 2027
26/7 2027 – 28/1 2028

Du kan fortsætte på uddannelsen til Agrarøkonom umiddelbart efter, du er færdig som produktionsleder, så du har hele landbrugets lederuddannelse.

Start- og slutdatoer for turboforløb

12/8 2024 – 24/1 2025
 11/8 2025 – 23/1 2026
12/8 2026 – 22/1 2027
12/8 2027 – 22/1 2028

Har du allerede en anden erhvervsuddannelse? Så har du allerede kompetencer, der gør, at du kan få merit og tage landbrugsuddannelsen på kortere tid.

På Bygholm laver vi særlige hold for dig, der allerede har taget én ungdomsuddannelse. Du har nemlig andre erfaringer og er lidt ældre end dem, der starter på vores ordinære grundforløb.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden.
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på den ordinære uddannelse.

Merit

Når du har en anden uddannelse i forvejen, skal vi vurdere de kompetencer, du kommer med. Så kan vi lave din uddannelsesplan. Du får merit for alle fag, som er de samme i landbrugsuddannelsen og den uddannelse, du kommer med, eller hvis du har haft fagene på et højere niveau.
Du får også merit, hvis du har haft fag, som giver de samme kompetencer, men som ikke er helt det samme fag i de to uddannelser.

Adgangskrav

Hvis du vil optages som Turbolandmand med en anden erhvervsuddannelse, laver vi en individuel kompetenceafklaring. Det betyder, at vi stykker uddannelsen sammen med afsæt i de erfaringer og fag, du allerede har. 

Kontak studievejlederne, så hjælper vi dig videre.

Er du student, har du allerede studiekompetencer, der gør, at du hurtigere kan nå uddannelsens teoretiske og praktiske mål.
Derfor blvier du turbolandmand i et et afkortet med kortere skoleophold og mindre oplæring i forhold til den ordinære landbrugsuddanelse.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden. 
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på samme måde som EUD Landmand.

Merit

Du får merit for de kompetencer, du har opnået i gymnasiet, Det betyder, at du  får merit for fagene:

 • engelsk
 • samfundsfag
 • naturvidenskabelige grundfag

Adgangskrav

For at starte på Turbolandmand, skal du have bestået studentereksamen på STX, EUX, HF, HTX eller HHX. Og så skal du have kørekort til traktor (Kørekortkategori B til personbil gælder også til traktor).

Hvis du i din gymnasieuddannelse ikke har for eksempel biologi, naturfag eller lignende, kan du godt blive optaget på Turbolandmand alligevel – kontakt vores studievejledere, og få en snak om mulighederne.

Vil du læse videre? – Se dine fagniveauer

Når du bliver færdig som EUX Landmand, har du gymnasiale fag på niveauer, der giver dig adgang til 118 videregående uddannelser. Så der er rigeligt at vælge imellem – Se alle dine muligheder.

Oversigt over dine gymnasiale niveauer

Dansk A
Kemi B
Matematik B (evt. A)
Fysik C
Engelsk B
Samfundsfag C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C.  (evt. Virksomhedsøkonomi B.)
Teknologi C

Start- og slutdatoer for EUX grundforløb

 11/8 2022 – 23/6 2023
14/8 2023 – 20/6 2024
12/8 2024 – 26/6 2025
 11/8 2025 – 26/6 2026
12/8 2026 – 24/6 2027
12/8 2027 – 22/6 2028

Start- og slutdatoer for EUX 1. hovedforløb

 11/8 2022 – 23/6 2023
14/8 2023 – 21/6 2024
12/8 2024 – 24/6 2025
 11/8 2025 – 26/6 2026
12/8 2026 – 24/6 2027
12/8 2027 – 22/6 2028

Start og slutdatoer for EUX 2. hovedforløb

2/1 2023 – 27/6 2023
2/1 2024 – 26/6 2024
2/1 2025 – 27/6 2025
5/1 2026 – 26/6 2026
4/1 2027 – 29/6 2027
3/1 2028 – 27/6 2028

Studieture

Du får spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

EUX grundforløb

Studietur til Irland i 5 dage.

EUX 1. hovedforløb

Studietur til Holland. 

EUX 2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. 
 • Sydafrika i 11 dage
Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Oplæring er det samme, som tidligere hed praktik.

Oplæring er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 

Hvordan du søger læreplads, og hvad du skal være opmærksom på, KAN DU LÆSE OM HER.

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet.

LÆS MERE  OM INTERNATIONALE OPLEVELSER

Studieture betyder spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

Grundforløb 2

Du kan søge om at komme i tre ugers gratis staldpraktik i Irland. Bygholm råder over et begrænset antal pladser.

1. hovedforløb

Studietur til Sydhavsøerne (i DK) – det koster ca. 2.600 kr. for 3 dage.

2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. Turen koster ca. 7.500 – 9.000 kr. afhængigt af sæson og rejsedag
 • Sydafrika. Turen koster ca. 18.000 kr. for 11 dage

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Start- og slutdatoer for grundforløb 1

14/8 2023 – 12/1 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for grundforløb 2

16/1 2023 – 23/6 2023
14/8 2023 – 12/1 2024
15/1 2024 – 20/6 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
20/1 2025 – 26/6 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
19/1 2026 – 26/6 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
18/1 2027 – 24/6 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for 1. hovedforløb

28/8 2023 – 22/12 2023
26/8 2024 – 20/12 2024
25/8 2025 – 19/12 2025
26/8 2026 – 22/12 2026
26/8 2027 – 22/12 2027
28/8 2028 – 22/12 2028

Start- og slutdatoer for 2. hovedforløb

18/1 2023 – 27/6 2023
18/1 2024 – 26/62024
20/1 2025 – 27/6 2025
20/1 2026 – 26/6 2026
21/1 2027 – 29/6 2027
20/1 2028 – 27/6 2028

2. hovedforløb

Det sidste skoleforløb på landbrugsuddannelsen giver dig alle muligheder for at fordybe dig i det, der interesserer dig allermest.

Her skal du nemlig vælge speciale.

På Bygholm kan du vælge mellem: 

 • Kvæg
 • Gris
 • Planter

Du kan glæde dig til fag som:

 • Innovation og iværksætteri
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og landskabsforvaltning
 • Og grundfagene Erhvervsøkonomi, Samfundsfag og Engelsk

Og så skal du vælge ét af specialefagene:

 • Planteværn – delprøve 2 og 3 (for husdyrspecialerne)

 • Finansiering og investering

 • Planteproduktion specialafgrøder

 • Dyrehold – enten kvæg eller gris

Optagelseskrav

Du er klar til 2. hovedforløb, når du har gennemført
1. hovedforløb og har minimum 24 måneders oplæring. Og så skal du have indgået en uddannelsesaftale.

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb arbejder du videre med det, du har fået indblik i på grundforløbet, og det, du har lært i din oplæringsperiode.

På 1. hovedforløb har du fag som

 • Landbrugsproduktion
 • Plantesundhedslære
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologisk landbrug og bæredygtighed

Du har også matematik og biologi som grundfag.

Har du et favoritområde, du gerne vil dykke mere ned i?

Så kan du glæde dig til valgfrit specialefag:

 • Mark og teknik
 • Nicheproduktion
 • Dyrehold (kvæg/svin)

Landbrugsassistent

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.  Finder du senere ud af, at du gerne vil være faglært landmand, kan du tage 2. hovedforløb.

Optagelseskrav til 1. hovedforløb

Med en uddannelsesaftale, bestået grundforløbsprøve, obligatoriske certifikater og din oplæringsperiode, er du klar til at starte på 1. hovedforløb.

Grundforløb 2

Undervisningen på grundforløb 2 er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning.

Det kan du glæde dig til

 • Du har fag som: arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori, maskinteori, biologi og naturfag.
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer, og klargøre maskiner.
 • Du skal løse arbejdsopgaver i skolens stalde og i marken. 
 • Du tager traktorkørekort.

Optagelseskrav på grundforløb 2

Når du har gennemført grundforløb 1, kan du fortsætte på grundforløb 2.

Du kan også starte direkte på grundforløb 2, hvis…

 • det er mere end ét år siden, du gik ud af folkeskolen, og du bestod afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik.
 • du har en uddannelsesaftale med en landmand. Så kan du starte i oplæring i for eksempel seks måneder og derefter begynde direkte på grundforløb 2 – også selv om du kommer direkte fra folkeskolen. Og så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02.

På undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk kan du læse mere om optagelseskravene afhængig af din alder og dine forudsætninger.

Du kan også bare kontakte vores studeivejledere.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 er undervisningen tilrettelagt med praktiske projekter. 

Det kan du glæde dig til

 • Du får en god start, og du lærer fagudtryk at kende.
 • Du laver praktiske øvelser i stalden, i værkstedet og på marken.
 • Du løser hverdagsopgaver ved arbejde i stalden og med maskiner.
 • Du lærer sikkerhedsrutiner, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
 • Du lærer de forskellige typer virksomheder inden for landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads.
 • Du lærer om, hvad landbruget betyder for samfundet – for eksempel når det gælder bæredygtighed, miljø og klima.

Optagelseskrav til grundforløb 1

Du er uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på 02 i dansk og matematik.

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne, men gerne vil tage landbrugsuddannelsen, kan du komme til optagelsesprøve og/eller samtale. Spørg studievejlederne.

EUX 2. hovedforløb

Speciale

På 2. hovedforløb vælge du speciale i enten husdyr eller planter.
Du har de samme fag, som indgår i uddannelsen til landmand.

EUX 1. hovedforløb

På hovedforløbet bygger du videre på undervisningen i både husdyrproduktion, markdrift og tekniske fag. Du skal også vælge mellem en række valgfri specialefag, hvor du kan fordybe dig yderligere inden for enten husdyrproduktion eller markdrift.

EUX grundforløb

Grundforløbet (1 og 2) tager 40 uger og ligger direkte i forlængelse af hinanden.

Grundforløb 1 (20 uger)

 • Dagligdags opgaver i stalde og med maskiner
 • Faglige ord og begreber
 • Sikkerhedsrutiner i arbejdet med dyr, planter og maskiner
 • Du lærer forskellige typer af virksomheder at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads
 • Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø, klima og økologi

Grundforløb 2 (20 uger)

 • Du har fag som: Arbejdsmiljø, Kvæghold, Grisehold, Planteavl og Maskinteori
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer og klargøre maskiner
 • I stalden løser du arbejdsopgaver i staldene og i marken
 • Du tager traktorkørekort

På grundforløbene har du følgende gymnasiale fag: Biologi, matematik, kemi , dansk, engelsk og samfundsfag.

Optagelseskrav

Du skal være uddannelsesparat til EUD for at kunne starte på uddannelsen, og du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med et snit på 02 i fagene dansk og matematik.

Du skal være opmærksom på, at kravene til de gymnasiale fag gør, at det vil være bedst, hvis dit gennemsnit i alle fag er højere end 02.

Tilmelding til infodag den 22. april kl. 10.00 – 16.00

Her kan du tilmelde dig infodag for kommende grundforløbselever. Det  er også her, du skal fortælle os, om du ønsker at bo på skolen, og om du har hest med.

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet – også selvom du er forhindret i at komme.

Tilmelding til infodag den 22. april kl. 10.00 – 16.00

Her kan du tilmelde dig infodag for kommende grundforløbselever. Det  er også her, du skal fortælle os, om du ønsker at bo på skolen, og om du har hest med.

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet – også selvom du er forhindret i at komme.

Tilmeld dig her til et skoleforløb

Udfyld tilmeldingen – så er du godt på vej til en spændende, grøn fremtid

Her kan du tilmelde dig din uddannelse på Bygholm. Det er også her, du tilmelder dig kostskolen.
Hvis du fortryder dit valg eller har ændringer til din tilmelding, kan du altid kontakte os.

På Bygholm passer vi godt på personlige data. Du kan læse vores POLITIK FOR PERSONDATA her.

Bliv en del af Bygholm - tilmeld dig her

Informationer om dig

Info om din skolegang

På Bygholm gør vi alt for at hjælpe dig fagligt, så fortæl os, hvis du for eksempel er ordblind. Så kan vi være klar til at hjælpe dig.

Tilmelding til kostskolen

Tilmeld dig infomøde

Udfyld tilmeldingen, så er du klar til at deltage i infomødet. 

Du er velkommen til at tage forældre eller venner med. 
Er du allerede tilmeldt et skoleforløb, men forhindret i at deltage i infomødet, skal du bare vælge “jeg kan desværre ikke deltage.” 

På Bygholm passer vi godt på personlige data. Du kan læse vores POLITIK FOR PERSONDATA her.