Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0151

Bygholm i ord og tal

Hvad står Bygholm for, når vi snakker mission, vision og værdier? Bliv klogere på skolens fundament, pædagogiske grundlag og elevernes trivsel.

Skolens vedtægter

Her kan du finde skolens vedtægter.

Skolekredsens vedtægter

Skolekredsen for Bygholm Landbrugsskole er en forening, hvis formål er at rådgive og støtte op om Bygholm Landbrugsskoles virke og være ambassadører for skolen.
Du kan læse skolekredsens vedtægter her

Mission, vision og værdier

På Bygholm ønsker vi at gøres vores bedste – men hvad er det? Her kan du læse, hvad vi står for og stræber efter; nemlig vores mission, vision og værdier.

Mission

Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område.

Vi uddanner og videreuddanner fremtidens medarbejdere og ledere til landbrugserhvervet og agroindustrien.

Vi udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt.

Vision

Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelse.
Vi vil være stedet, hvor mennesker med ambitioner inden for landbrugserhvervet mødes og udvikler sig i et forpligtende fællesskab.

Værdier

Værdigrundlaget på Bygholm Landbrugsskole gennemsyrer det, vi gør. Uanset om du er medarbejder, elev eller kursist vil udgangspunktet for mødet med Bygholm Landbrugsskole være skolens værdigrundlag, som det forventes,  at alle lever op til:

Kvalitet

 • Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør
 • Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet inden for undervisning, service og faciliteter
 • Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau
 • Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi
 • Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt, hvad vi foretager os

 Fællesskab

 • Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden
 • Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister.
 • Vi har det sjovt
 • Vi udviser hjælpsomhed over for hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet
 • Vi respekterer hinandens indsats
 • Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat

 Vilje

 • Vi har viljen til at vinde
 • Vi har viljen til at gøre en forskel
 • Vi har viljen til handling og udvikling
 • Vi har viljen til at prøve noget nyt
 • Alle har viljen til at gøre det, vi tror på

 Muligheder

 • Vi ser muligheder
 • Vi gi’r muligheder
 • Alle tager imod muligheder
Nyt fremtidsbyggeri

Bygholm bygger et nyt teknologi- og innovationscenter. 
Forestil dig en blanding af en kæmpe messehal og et eksperimentarium fyldt med det nyeste udstyr inden for landbrug og med masser af plads til at teste og udvikle. Sådan bliver Bygholms nye teknologi- og innovationscenter - et fantastisk læringsmiljø, showroom og et paradis for pilfingre.

Se tegningerne af det nye center

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet har til formål at sikre, at Bygholm Landbrugsskole løbende og på en systematisk måde kan vurdere kvaliteten af undervisningen og vurdere resultater i forhold til de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål.

Systematisk informationsindsamling
Hvert år indsamles og opgøres følgende kvantitative data med det mål, at bruge dem i kvalitetsarbejdet:

 • Søgetal direkte fra folkeskolen
 • Frafaldstal for elever på de enkelte forløb og for elever i overgange mellem skoleforløb og praktik
 • Elevtrivselsmåling
 • Tilfredshedsmåling blandt praktikvirksomheder

Data indhentes fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

Den 1. marts hver år offentliggøres kommenterede resultater i relation til ” De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling”.

Se opfyldelse af de klare mål her

Herudover indsamles kvalitative data i form af læringsgruppernes (professionelle læringsfællesskaber for lærerne) løbende drøftelser og arbejde med de fokusområder, gruppen har udpeget for sit arbejde.  Disse informationer/data fastholdes i læringsgruppernes referater og offentliggøres ikke. De årlige fokusområder offentliggøres i forbindelse med opfølgningsplanen for selvevalueringen hvert år den 1. september.

Elev-evalueringer af enkelte fag/undervisning kan være både kvantitative og kvalitative, og det er op til den enkelte lærer at vælge evalueringsmetoden. Disse evalueringer offentliggøres ikke, men indgår som datagrundlag i den enkelte læreres MUS i oktober/november måned. Den enkelte lærers udviklingsplan tager udgangspunkt i disse evalueringer og eventuelt opfølgningsplanen for selvevalueringen. Udviklingsplanerne offentliggøres ikke.

Årlig selvevaluering
Hvert år i august gennemføres en selvevaluering af udvalgte områder vedrørende skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Proceduren er, at læringsgrupperne tager udgangspunkt i de indsamlede kvantitative data fra 1. marts og fra gruppens egne informationer/data for det foregående års arbejde. På et lærermøde i maj måned laves en årlig evaluering/status på foregående års Opfølgningsplan. Denne evaluering indgår i selvevalueringen i august.
Ud fra en drøftelse af data fastsætter gruppen et eller flere ændringsbehov i forhold til, at skolen lever op til sine strategiske mål, til de 4 klare mål og til målet om, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Ud fra ændringsbehovene udpeges et fokusområde, som der skal arbejdes med i det kommende år.

Inddragelse af elever og lokalt uddannelsesudvalg
Det lokale uddannelsesudvalg præsenteres for skolens resultater i forhold til ”4 klare mål” i januar. Udvalgets eventuelle kommentarer indarbejdes i præsentationen af resultaterne inden offentliggørelsen 1. marts. LUU drøfter opgørelsen af resultaterne fra arbejdet med Opfølgningsplanen i juni og kommer med inputs til selvevalueringen.

Eleverne inddrages i arbejdet gennem en årlig fokusgruppe-samtale med elevrådet i december, når resultatet fra trivselsmålingen foreligger. Elevernes inputs bringes videre til læringsgrupperne og indgår i fastsættelsen af nye fokusområder.

Opfølgningsplan
Læringsgruppernes fokusområder samles i en fælles opfølgningsplan, hvor det fremgår, hvilke mål, der ønskes opnået, hvilke indsatser, der sættes i gang af hvem og med hvilken tidsplan. Opfølgningsplanen præsenteres for LUU/bestyrelsen på mødet i september og offentliggøres 1. oktober på skolens hjemmeside.

Se opfølgningsplanen her


Årshjul

Se Bygholms kvalitets-årshjul.
Du kan også se årshjulet på listeform.

Elevtrivsel
Lokal undervisningsplan, prøver og eksamen

I den lokale undervisningsplan, LUP’en, kan du finde en samlet oversigt over skolens pædagogiske grundlag, udbuddet af indgange og uddannelser, grundforløbspakker, bedømmelsesplan, plan for kompetanceafklaring, eksamensregler med mere.

Se den lokale undervisningsplan

Se eksamensreglerne her

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Praksisnær undervisning

Undervisningen på alle i trin uddannelsen skal være praksisnær. Især på grundforløb handler det for eksempel om at se tingene i virkeligheden og at gøre og røre. På alle trin er case-orienteret undervisning central. Arbejdet med cases skal sikre, at eleven kan se, hvordan undervisningen kan bruges i virkeligheden.

Elevinddragelse

Undervisningen skal være centreret om elevens eget arbejde. Jo mere eleverne arbejder, jo mere lærer de. Samtidig er lærerens dialog med eleven central. Læreren skal tage udgangspunkt i elevens nysgerrighed (hjælpe den frem, hvis den ikke er der), og læreren skal derudfra hjælpe eleven til at svare på de spørgsmål, eleven stiller, frem for de spørgsmål, læreren definerer.

Helhed frem for delelementer

Undervisningen skal tage udgangspunkt i reelle, problemstillinger fra hverdagen frem for at tage udgangspunkt i teori. Det princip hænger tæt sammen med tværfaglighed som et bærende element i undervisningen.

Didaktik på Bygholm Landbrugsskole

Differentiering

Det er en udfordring, når elevgruppen er meget uensartet. Derfor er det et krav, at læreren kan differentiere undervisningen ud fra forskellige principper som niveaudeling, differentierede produkter og læringsmål.

Vi skal arbejde hen imod, at alle elever udnytter deres potentiale, og vi skal væk fra en tænkning, hvor udfordringer til ”de stærke” elever ikke udelukker ”de svage”.

Motivation

Elevens motivation drives blandt andet af, at det er tydeligt, hvordan undervisningens indhold er relevant og kan give mening for eleven – f.eks. i forhold til praksis. Motivationen påvirkes også af evalueringsmetode i faget.

Vi oplever, at eleverne er resultatorienterede. Når de er færdige med en opgave, synes de ikke, de behøver at lave mere. Vi tænker mere på at få eleverne til at udnytte deres fulde potentiale ved at eleverne skal have mere fokus på læreprocessen og ikke så meget på selve resultatet. Den didaktiske udfordring handler om at motivere eleverne til at se deres egen læring på den måde.

Selvstændigt arbejde

Vi vil gerne have eleverne til at arbejde selvstændigt. Der er elever, som har behov for hjælp og som bør komme i lektiecafe, men de kommer ikke af sig selv. Derfor arbejder vi på at få gjort lektiehjælpen mere orienteret mod at få netop de elever til at bruge hjælpen.

IT i undervisningen

IT skal understøtte elevens læreproces. For eksempel ved at tilrettelægge undervisningen, så fildeling og brug af sociale medier kan understøtte elevens egne læreprocesser. Det handler ikke kun om informationssøgning. IT i undervisningen handler også om, at eleverne skal lære at håndtere basale programmer og funktioner, så de selv kan overføre det til andre situationer.

Statistik og nøgletal

Her kan du se, hvordan eleverne på Bygholm klarer sig i forhold til fuldførelse og om deres overgang til job. Så kan du sammenligne resultaterne med andre skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner på en række parametre.


Fuldførelse, overgang til anden uddannelse og beskæftigelse

Undervisningsministeriet stiller aktuelle oplysninger til rådighed, som du kan se på disse links:

Årsrapport

Måske er du også interesseret i...