Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0147

Eksamensregler Bygholm Landbrugsskole

I den lokale undervisningsplan findes en oversigt over, hvilke eksamener den enkelte elev skal til på hvert skoleforløb. Eleven er automatisk tilmeldt til eksamen, når man er tilmeldt skoleforløbet.

I studie- og kostskolehåndbogen er beskrevet, hvilke regler der gælder for at en elev er aktivt deltagende i undervisningen. Eleven skal være aktivt deltagende i undervisningen for at kunne gå til eksamen på skoleforløbet.

Merit
Hvis en elev har gennemført et fag i landbrugsuddannelsen på et højere niveau i en anden uddannelse tidligere, kan eleven søge om merit i faget. Merit kan også søges, hvis der er gennemført fag med tilsvarende målpinde.
Ansøgning skal ske senest en måned efter skoleforløbs start og dokumenteres ved, at eleven viser det fysiske eksamensbevis eller et scan af dokumentet, hvis kvalitet accepteres af skolen. Ansøgningen afleveres til Uddannelseschefen, som afgør meritansøgningen. Mistanke om snyd med dokumentationen i forbindelse med meritansøgninger politianmeldes.

Sygemelding ved eksamen
Hvis en elev bliver syg på dagen for en mundtlig eksamen eller på anden måde bliver uforskyldt forhindret i at gennemføre eksamen, skal eleven ringe til skolens kontor hurtigst muligt om morgenen på eksamensdagen – det er ikke tilstrækkeligt at sygemelde sig i Uddata+.
Når eleven er raskmeldt tilrettelægger skolen en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen.

Hvis en elev bliver syg i en eksamens-projektperiode, skal eleven ringe til skolens kontor hurtigst muligt om morgenen på sygedagen – det er ikke tilstrækkeligt at sygemelde sig i Uddata+. Eleven kan også kontakte den ansvarlige lærer direkte. Under alle omstændigheder aftaler lærer og elev det videre forløb for projektperioden og den mundtlige eksamen i den konkrete sag. Skolen kan for eksempel fastsætte, at sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projekter.

Sygdom skal normalt være dokumenteret med en erklæring fra en læge. Skolen afgør i den enkelte sag, om og hvordan sygdom skal dokumenteres ved eksamen.  Andre særlige omstændigheder, hvorved en elev praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eleven ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom.

Formelle krav og bedømmelsesplaner
Ved hver enkelt eksamen udarbejder skolen en bedømmelsesplan, som offentliggøres i Den lokale undervisningsplan. Her fremgår de formelle krav til skriftlige arbejder (f.eks. omfang, tidsfrister og muligheder for gruppearbejde). Hvis de formelle krav ikke overholdes, kan skolen afgøre, at eleven ikke kan gå til eksamen, og der er brugt ét prøveforsøg.


I bedømmelsesplanen beskrives også de udvalgte mål for eksamen samt eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den konkrete eksamen. Det fremgår om bedømmelsen er efter 7-trinsskalaen eller er bestået/ikke bestået. Der indgår ikke andre bedømmelsesformer i landbrugsuddannelsen.


Der er ingen eksamener, hvor den enkelte elev har valgmulighed mellem forskellige prøveformer.

I forbindelse med eksamen i gymnasiale fag på eux-forløb udarbejdes bedømmelsesplanen efter regler i almeneksamensbekendtgørelsen, og eleverne modtager orienteringen om eksamensreglerne på Learnmark HTX og via Lectio.

Hjælpemidler ved eksamen – plagiat og dokumentation af eget arbejde
Ved projektarbejder er alle hjælpemidler tilladt - bortset fra ChatGPT og lignende AI-baserede værktøjer.Eleven skal med kildeangivelser vise, at den afleverede opgave ikke er kopi/direkte afskrift eller delvis afskrift af kilder eller andres arbejde. Skolen anvender plagiatkontrol, og hvis skolen kan dokumentere, at eksamensprojekter er helt eller delvis plagieret, kan eleven bortvises fra eksamen. Det afgøres i den konkrete sag mellem lærer, censor og uddannelseschef.

Ved mundtlige prøve med forberedelsestid fremgår det af det enkelte fags bedømmelsesplan, om hjælpemidler i form af egne noter, bøger, internetadgang og lignende er tilladt i forberedelsestiden. Overtrædelse medfører bortvisning fra eksamen.
Hvis en elev modtager uretmæssig hjælp ved den mundtlige eksamen, bortvises eleven fra eksamen.

Alle mundtlige prøver og skriftlig arbejder foregår på dansk med undtagelse af eksamen i faget engelsk. På eux-forløb kan der desuden være krav om abstracts eller lignende på engelsk i skriftlige eksamensopgaver.

Gruppearbejde ved skriftlige eksamensprojekter
Af bedømmelsesgrundlaget til den enkelte eksamen fremgår det, om eleverne må arbejde i grupper ved projektforløb.

Ved skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe af elever, skal den enkelte elevs bidrag ikke kunne konstateres i besvarelsen. Hvis den skriftlige opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har alle eleverne et fælles ansvar for besvarelsen. Alle elever bedømmes på grundlag af hele opgavebesvarelsen.

Hvis der opdages plagiat eller anden snyd med gruppe-besvarelsen gælder bortvisning fra eksamen – eller eventuelt andre sanktioner – for alle elever i gruppen.
Hvis en gruppebesvarelse ikke opfylder de formelle krav som de er beskrevet i bedømmelsesplanen gælder det for alle elever i gruppe, at eleverne ikke kan aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at et eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Ved en individuel prøve, hvor eleven eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksaminationslokalet, før de selv skal eksamineres – selv om mundtlige eksamener som udgangspunkt er offentlige.

Klage over eksamen

En elev kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter eksamen (karakteren er sædvanligvis meddelt eleven umiddelbart efter den mundtlige eksamen)

Eleven har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Eleven, der klager, skal præcisere og begrunde klagepunkterne og klagen skal være skriftlig. Klagen afleveres til Uddannelseschefen. Begrundelsen kan vedrøre:

  • eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål,
  • eksamensforløbet eller
  • bedømmelsen.

Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse inden for 2 uger (hvor juli måned og dagene omkring jul/nytår, hvor skolen er lukket ikke tæller med).

Skolen forelægger udtalelserne for eleven, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist.

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

  • Ny bedømmelse (ombedømmelse), gælder dog ikke mundtlige prøver
  • Tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller
  • At klagen får ikke medhold i klagen (hvis bedømmerne er enige om dette).

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til eleven og senest to måneder efter modtagelse af klagen. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen.

Afgørelse om ombedømmelse eller tilbud om omprøve træffes, hvis skolen finder, at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering.

Ved ombedømmelse udpeger skolen en ny censor. Skolen kan udpege en censor til at deltage i eksaminators sted.

Omprøve skal finde sted hurtigst muligt. Skolen meddeler snarest muligt de berørte parter tidspunktet for omprøven.

En klage kan resultere i en lavere karakter.

Klager over skolens afgørelser

Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Ministeriet kan dog ikke ændre bedømmelsen. Ved klage over skolens afgørelse vedrørende eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning samt de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål, eller over eksamensforløbet, kan skolen pålægges at foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om en ny prøve.

Hvis eleven vil klage over skolens første afgørelse, skal denne klage indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen for første klage er meddelt eleven. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse.

Skolen, eksaminator og censor skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Reeksamen

Hvis eleven ikke er bestået eksamen efter beskrivelsen i bedømmelsesplanen, kan eleven deltage i en reeksamen. Eleven kan deltage i reeksamen én gang, da eleven altid kun har 2 forsøg til samme prøve.

Hvis reeksamen resulterer i en lavere karakter, gælder den højeste karakter. I øvrigt gælder den sidst opnåede karakter.

Ved reeksamen skal skolen udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen for den pågældende elev.

Hvis en elev ikke består en eksamen, der er sammensat af flere prøver, og hvor der gælder en samlet beståelsesgrænse, udsteder skolen enkeltfagsbevis for de beståede prøver. Eleven kan gå til reeksamen i et fag/delprøver, hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 2.
Hvis eleven er dumpet i eksamen, hvor der indgår en skriftlig projektopgave i bedømmelsesgrundlagt, skal eleven skal forbedre det foreliggende projekt indenfor mindst 2 og højst 4 hverdagsuger (juli og jul/nytår fraregnet). Der skal være vigtige grunde til, at eleven starter med et nyt projekt.

Hvis der indgår både skriftlige og mundtlige præstationer i en samlet bedømmelse, kan eleven kun gå til reeksamen, hvis den endelige karakter er under 2,0.


Særlige forhold

Der skal tages hensyn til elever med handicap - sædvanligvis elever med "diagnosti­ceret" læse/skriveproblemer. Eleverne kan gives ekstra tid til den mundtlige eksamination. Ved skriftlige eksamensprojekter kan eleven tildeles hjælp undervejs i skriveperioden, og i særlige tilfælde kan en forlænget projektperiode bevilges.  Skolen vurderer i hver enkelt tilfælde, om der kan bevilges ekstra tid til eksamen efter indstilling fra studievejlederen.