Søg
Close this search box.

Læs om vores politikker

Alkohol og andre rusmidler

Er du under 18 år…

Du må ikke indtage alkohol på Bygholm.

Du må ikke indtage alkohol udenfor Bygholm, i forbindelse med dit ophold på skolen.

Er du over 18 år og går på Grundforløb eller 1. Hovedforløb

Du må kun indtage alkohol på Bygholm i forbindelse med torsdagscaféen.

Er du over 18 år og går på 2. Hovedforløb eller PL/AØ

Du må indtage alkohol på Bygholm i forbindelse med torsdagscaféen.

Du må indtage alkohol på værelset i begrænset mængde.

Du må opbevare max. 6 øl på værelset.

Du må ikke optræde beruset på skolens fællesarealer eller på værelset.

Persondata

Bygholm Landbrugsskoles politik for persondata bygger på værdier om et højt kvalitetsniveau og respekt for hinanden mellem elever, medarbejdere og kursister.
I den forbindelse har alle på skolen krav på, at oplysninger om dem selv er tilstrækkeligt beskyttet for uvedkommende personer.

Som skole er vi altid opmærksom på at behandle personoplysninger lovligt og gennemsigtigt. Denne politik er et resultat af dette, og illustrerer hvordan vi håndterer forskellige typer af persondata om elever såvel medarbejdere.

Dine personoplysninger tilhører dig. Bygholm Landbrugsskole er dermed som dataansvarlig både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, som vi har om dig.

Personoplysninger der behandles på skolen

På Bygholm Landbrugsskole indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejderes håndtering af persondata, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt.

Vi behandler mange forskellige typer personoplysninger, men kun dem der er nødvendige, for at skolen kan udføre og opretholde den daglige drift, herunder ansætte nye medarbejdere, registrere nye elever og udefra kommende kursister.

Formål

For at sikre en lovlig behandling af personoplysninger på skolen, har vi altid fokus på, at have legitime og saglige formål til håndtering af alle disse oplysninger. Vi behandler således ikke oplysninger mere end højst nødvendigt og ud over de fastsatte formål.

I forhold til en rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger sørger vi altid for, at den registreredes oplysninger så vidt muligt er korrekte og ajourførte.

Vi har fokus på de rettigheder man har som registrerede. Skolen har derfor udarbejdet en overordnet procedure, når man som registreret ønsker at indfri en af sine rettigheder.

Opbevaring

De personoplysninger, som vi behandler, gemmes og opbevares forsvarligt.

Almindelige personoplysninger kan være:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Billeder
 • Uddannelsesaftaler, herunder tillæg, ophævelser, uddannelsesplan og praktikerklæringer
 • Eksamenslister og karakter
 • praktikplads, læremester- og ansættelsesforhold
 • Pas
 • Løn- og regnskabsoplysninger

Følsomme personoplysninger kan være:

 • Helbredsmæssige oplysninger, herunder SPS, tests, fysisk funktionsnedsættelse, sygemeldinger eller arbejdsskader på elever og medarbejdere.
 • Sociale problemer

Oplysninger der kan være både almindelige og følsomme:

 • Oplysninger i forbindelse med studieture
 • SMS-beskeder til og fra elever
 • Mails internt og eksternt
 • Referater, forløbsmøder og vagtmails
 • HR-oplysninger som MUS-samtaler

Personoplysninger, der kan videregives

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre skoler, organisationer eller enkeltpersoner uden for skolen, medmindre vi har et samtykke fra den registrerede eller behandlingen er nødvendig for vores daglige drift.

Videregiver vi personoplysninger vedr. en elev til for eksempel en anden landbrugsskole, forudsætter det altid, at eleven har givet sit samtykke til dette. Ofte sker dette implicit, fordi det kun sker når eleven selv ønsker at skifte til en anden skole, og således er indforstået med, at nogle personoplysninger vil blive overført. Personoplysningerne der overføres kan være oplysninger om uddannelsesaftaler, tillæg, ophævelser og uddannelsesplaner, karakterer og certifikater som er nødvendige at have om eleven på den nye skole. Ligeledes indhenter vi oplysninger fra andre skoler, hvis en elev søger optagelse hos os.

Undervejs i elevernes uddannelse er de i et ansættelsesforhold med en læremester. Der foregår derfor udveksling af uddannelsesaftaler, tillæg, ophævelser og lign. mellem skole/læremester/elev.

Eleverne får løn under hele uddannelsen. Ansættelsesforhold videregives derfor til AUB. Disse oplysninger danner baggrund for udbetaling af elevrefusion mens eleven er på skole. Oplysninger om fravær videregives også til både AUB og læremester. Alt dette er for at sikre udbetaling af korrekt refusion og løn til eleven.

Vi overfører også personoplysninger som for eksempel navn, CPR-nummer, optagelsesgrundlag og uddannelsesplan til Learnmark, som er vores samarbejdspartner i forhold til vores elever på EUX. På Learnmark undervises eleverne i de gymnasiale fag, der indgår i EUX-landmandsuddannelsen.

I nogle tilfælde kan studievejlederne videregive oplysninger i forbindelse med SPS til en ekstern, der underviser i hjælpemidler.

Vælger elever under deres uddannelse at tage et praktikforløb i udlandet, er det dem selv der overfører de oplysninger, der er nødvendige. Som skole hjælper vi eleverne, men vi har kun en faciliteterne rolle. Det er således deres eget ansvar at videregive nødvendige oplysninger.

Vi videregiver oplysninger om medarbejdere til kommunen for eksempel i forbindelse med sygedagpenge, men det kan også være oplysninger i forbindelse med barsel. Derudover er vi forpligtede til at videregive generelle oplysninger til Danmarks Statistik og Moderniseringsstyrelsen.

Indsamling af oplysninger

Mange af de personoplysninger, skolen kommer i besiddelse af, bliver automatisk overført, når elever optages på landmandsuddannelsen. Skulle der opstå en situation, hvor det er nødvendigt at indsamle oplysninger fra et andet sted og den registrerede ikke i forvejen er bekendt med dette, informeres man om nedenstående.

 • Hvem der er den ansvarlige på skolen og at vedkommende kan kontaktes
 • Hvad formålet er med behandlingen, og hvad oplysningerne skal bruges til
 • Hvilke oplysninger der behandles, og hvilken kategori af oplysninger der er tale om (almindelige eller følsomme)
 • Hvem der får oplysningerne
 • Hvad der er retsgrundlaget for behandlingen
 • Hvor oplysningerne kommer fra
 • Hvor længe oplysningerne bliver opbevaret
 • Derudover oplyser vi de forskellige rettigheder, den registrerede har.

Vi er altid opmærksom på, om den registrerede er klar over, hvad deres oplysninger bruges til. Bliver de indsamlede oplysninger viderebehandlet til et andet formål end det, de allerede er indsamlet til, giver vi den registrerede oplysninger herom.

Ønsker den registrerede ikke, at oplysningerne bliver indsamlet, oplyses om konsekvenser, der kan være ved ikke at indhente dem.

På skolen er det primært administrationen og studievejledningen, der indsamler personoplysninger på vegne af de registrerede. Nogle undervisere kan også indsamle oplysninger i forbindelse med praktikpladsbesøg.

Elevers, medarbejderes og kursisters rettigheder
Alle på Bygholm Landbrugsskole har en række rettigheder, som de kan bede om at få opfyldt.

Når skolen modtager en anmodning fra en registreret, får vedkommende snarest mulig besked om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Skolen har dog en måned til at svare, regnet fra den dag anmodningen bliver modtaget.

Er anmodningen kompliceret, kan den udsættes yderligere to måneder. I dette tilfælde kontakter vi den registrerede inden for den første måned med en begrundelse for udsættelsen. Kan skolen ikke imødekomme anmodningen og giver afslag, giver vi også en begrundelse til den registrerede.

Ønsker man som registreret at gøre brug af en rettighed, skal man henvende sig til administrationen på skolen. Dette kan gøres ved personlig henvendelse på telefon 7562 1799 eller mail INFO@BYGHOLM.DK.

Skolen kan bede om flere oplysninger, hvis det ikke er muligt at identificere den registrerede. Kan vi ikke identificerer ansøgeren, kan vi således heller ikke imødekomme anmodningen. Hertil kan skolen bede om legitimation i form af pas eller kørekort, for at sikre, at den der ønsker sine rettigheder opfyldt, også er den personoplysningerne omhandler.

Oplever skolen grundløs eller overdreven anmodninger, kan skolen opkræve et gebyr. En grundløs anmodning kan være, hvis den registrerede påpeger, at nogle oplysninger er urigtige, men ikke yderligere præcisere, hvad man mener er urigtigt. En overdreven anmodning kan også være, hvis en registreret beder om og får indsigt i egne personoplysninger, og kort efter beder om indsigt i de samme oplysninger.

Nedenfor fremgår de forskellige rettigheder for alle registrerede på skolen.

Retten til oplysning i egne personoplysninger

Alle har retten til at modtage oplysning om, hvordan ens egne personoplysninger behandles på skolen. Dvs. at man som registreret altid har ret til at vide, hvad ens personoplysninger bruges til. Det gælder alle personoplysninger som skolen behandler om den registrerede.

Retten til at få indsigt i egne personoplysninger

Alle har retten til at få at vide, hvilke oplysninger skolen behandler om dem selv. Anmoder en registreret om at få nogle af sine oplysninger udleveret, sker dette elektronisk.

Skolen kan i den forbindelse bede om en præcisering af de oplysninger den registrerede ønsker indsigt i. Men uanset hvad, har man som registreret ret til indsigt. Indgår der personoplysninger om andre end den registrerede, fjernes disse oplysninger inden den registrerede får indsigt. Hvis man som registrerede har fået en gratis kopi af personoplysningerne, og yderligere beder om flere, kan skolen opkræve et gebyr.

Retten til berigtigelse i egne personoplysninger

Alle har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv ændret til rigtige oplysninger. En registreret kan således komme med en supplerende erklæring, og få rettet urigtige oplysninger til rigtige oplysninger.

Retten til at få slettet egne personoplysninger

Alle har retten til at få slettet egne personoplysninger. En undtagelse fra dette kan være eksamensbeviser, da vi er forpligtet til at gemme dem i min. 30 år samt løn- og regnskabsoplysninger, der skal opbevares 5 år efter fratrædelse. Hertil kan der være andre retslige forpligtelser, der ikke kan imødekomme en anmodning om sletning.

Derudover sletter skolen som omtalt tidligere løbende personoplysninger, som ikke længere er nødvendige at have eller opbevare, fordi den registrerede ikke længere er på skolen eller der ikke længere er et sagligt formål for behandling af dem.

Retten til begrænsning i behandling af egne personoplysninger

Alle har retten til at begrænse behandling af egne personoplysninger på skolen, således at skolen kun opbevarer oplysningerne. I den forbindelse videregiver skolen heller ikke disse oplysninger.
Behandling af begrænsede personoplysninger kan dog forekomme ved et samtykke hos den registrerede. Det samme gør sig gældende, hvis behandlingen sker med henblik på, at et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Uanset sådan en behandling, vil skolen kontakte den registrerede.

Retten til at overføre og modtage egne personoplysninger

Alle har retten til at overføre eller modtage egne personoplysninger på skolen. Dvs. at man som registreret må få egne personoplysninger til personligt brug eller få dem overført til en anden skole, virksomhed eller institution.

Retten til indsigelse mod behandling af egne personoplysninger

Alle har retten til stoppe behandling af egne personoplysninger på skolen. Dette gælder også selv om skolen lovligt kan behandle den registreredes personoplysninger. Skolen foretager altid en vurdering af, hvorvidt indsigelsen kan blive imødekommet. Vurderer skolen at behandlingen stadig er nødvendig, vil vi forklare, hvorfor vi ikke mener at kunne stoppe denne behandling og ligeledes, hvad det vil medføre for den registrerede. En anmodning om indsigelse kan ikke blive imødekommet, hvis behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.
Det kunne for eksempel være en uddannelsesaftale.

Retten til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, herunder profilering

Alle har retten til ikke at blive underlagt en automatisk afgørelse af egne personoplysninger, som enten har retsvirkning eller betydelig påvirkning for en selv. Hertil ikke at blive underlagt en automatisk behandling af egne personoplysninger til for eksempel en evaluering.

Det betyder i praksis, at man som registreret vil blive informeret om den automatiske proces, der kan forekomme, hvis vedkommende beder om denne rettighed. Skolen behandler ikke automatiske afgørelser, men kan evaluere generelle forløb på skolen. Det vil således være i den sammenhæng, at man vil blive informeret om en proces.

Samtykke hos den registrerede

Vi har forskellige samtykkeerklæringer for elever, medarbejdere og kursister på skolen, der sikrer, at vi har dokumentation for det enkelte samtykke.

Som registreret har man altid ret til at trække sit samtykke tilbage. Ved ønske om tilbagetrækning af samtykke, skal man henvende sig til administration på skolen, for at vi kan sikre, at alle der behandler oplysninger der er givet samtykke til, stopper med at behandle disse oplysninger. Retten til at trække sit samtykke tilbage fremgår af blanketter den registrerede udfylder elektronisk.

For elever

Når en elev starter på Bygholm Landbrugsskole skal eleven forholde sig til en elektronisk blanket, hvor der kan gives samtykke til, at skolen må bruge elevens navn, alder, uddannelse, adresse, billeder m.m. til blandt andet markedsføring, og hvor oplysningerne må bruges (for eksempel avis, brochure eller sociale medier).

For medarbejdere

Når en medarbejder bliver ansat på Bygholm Landbrugsskole skal vedkommende også forholde sig til en blanket, hvor vedkommende kan give samtykke til, at skolen blandt andet må bruge billeder af vedkommende forskellige steder.

For kursister

Når en kursist deltager i aktiviteter på skolen som for eksempel vores årlige Farmercamp, sørger vi for at de ved tilmeldingen tager stilling til hvorvidt vi må bruge deres portrætbilleder i forhold til Farmercampaktiviteten.

Sikkerhed, IT og beredskabsplan

Vi går op i at beskytte alle personoplysninger, der er om registrerede på skolen. I den forbindelse har vi gjort en række tiltag og beholdt nogle daværende sikkerhedsforanstaltninger.

Skolen har for eksempel oprettet ”sikker mail” for de medarbejdere, der kan have brug for at sende personoplysninger eksternt med personlige oplysninger.

Det er ligeledes besluttet, at når der ikke kan sendes ”sikker mail” til en modtagere, sender skolen i stedet personoplysninger over E-boks, for at sikre en høj beskyttelse. Der kan for eksempel være tale om personoplysninger som CPR-nummer, SPS oplysninger, helbred m.m.

Derudover har skolen besluttet at tilmelde alle medarbejdere til CyperPilot – ”awareness-træning” i persondata og it-sikkerhed. Dette øger kendskabet til håndtering af persondata samt god skik ved brug af IT blandt alle medarbejdere. Awareness-træningen er fortløbende og blev i værksat i marts måned 2018.

Skolens interne drev er ligeledes adgangsstyret efter hvilke informationer der er nødvendige for medarbejderen.

På skolen bruger vi it-systemer som EASY-A, EASY-P, Uddata+, IMS-arkiv, elevplan, Navision, Microsoft m.m., som alle er systemer, der bruges i dagligdagen blandt medarbejdere. Hertil bruger skolen de sociale medier som Facebook til information, markedsføring, jobopslag fra landmænd og deling af de mange begivenheder, der sker på skolen.

Alle medarbejdere på skolen benytter Office365, som bruges til opgaveløsning og administration i dagligdagen. Undervisere kan benytte selvvalgte programmer til planlægning af undervisning, der ikke indeholder personoplysninger om registrerede. Det samme gør sig gældende for anonyme undersøgelser eller evalueringer, hvor man ikke kan identificer de registrerede på skolen.

Skolens netværk og printere er outsourcet. Det vil sige at alle vores netværksservere varetages af EFIF, og er beskyttet efter deres regler.

Skolen har to typer trådløs netværk; ét for elever og kursister og ét for medarbejdere. Hertil har vi kablet netværk (LAN) som er opdelt i forskellige segmenter (administrationen, læreværelset, printer, IP-telefoni, ressourcer).

For at sikre en høj beskyttelse af computere på skolen, har alle medarbejdere antivirusprogrammet Symantec Endpoint Protection installeret. Dette styres også af EFIF. Alle computere på skolen er desuden domæneindmeldte, så vi kan styre flere af funktionerne, herunder logge på eller lukke adgang ved blokering.

Beredskabsplaner

Der er udarbejdet beredskabsplan der beskriver hvordan skolen håndterer et muligt sikkerhedsbrud. Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvordan skolen håndterer et muligt sikkerhedsbrud.

Hensigten er, at skolen ved hjælp af beredskabsplanen hurtigt kan vende tilbage til en normal situation, hvor alle personoplysninger fortsat er beskyttet. En gang årligt vurderer vi, hvorvidt der er nye brister, og om der skal udarbejdes nye tiltag i beredskabsplanen. Beredskabsplanen ændres naturligvis, hvis lovgivningen stiller krav til det.

Beredskabsplanen er udarbejdet på en simpel, konkret og kortfattet måde, for at den er mest anvendelig i praksis.

Kontaktoplysninger vedr. persondatapolitikken

Den dataansvarliges repræsentant:
Studiesekretær Mette Lyng Bruun-Nielsen
MLBN@BYGHOLM.DK

Alkohol og andre rusmidler
Cookiepolitik
 

Cookiepolitik

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Bå www.bygholm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og i forbindelse med afspilning af videoer.

Du kan læse meget mere om, præcist hvilke cookies vi anvender i vores COOKIE-DEKLARATION. Det er også her, du ændrer dit samtykke til anvendelse  af cookies.

Tilmelding til Læremester mød din elev den 5. marts 2024

Her kan du tilmelde dig og din virksomhed til eventet

Studietur

Som en del af agrarøkonom-studiet er der to studieture; en til København og en til Bruxelles.

Priseksempler på tidligere års studieture:
København: 1.000 kr.
Bruxelles: 5000 kr.

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Studiestart og -slut for agrarøkonomer

Her kan du se, hvornår du kan læse til agrarøkonom i de kommende år. 

29/1 2024 – 31/1 2025
  3/2 2025 – 30/1 2026
  2/2 2026 – 29/1 2027
  1/2 2027 – 28/1 2028

Studietur

Under uddannelsen til prduktionsleder kommer du på studietur. Turen går til et land i EU.

Turen koster cirka 4.500 kr.

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Studiestart for produktionsledere

Her kan du se, hvornår du kan starte på produktionslederuddannelsen, og hvornår du er færdig.

26/8 2024 – 31/1 2025
25/8 2025 – 30/1 2026
26/8 2026 – 29/1 2027
26/7 2027 – 28/1 2028

Du kan fortsætte på uddannelsen til Agrarøkonom umiddelbart efter, du er færdig som produktionsleder, så du har hele landbrugets lederuddannelse.

Start- og slutdatoer for turboforløb

12/8 2024 – 24/1 2025
 11/8 2025 – 23/1 2026
12/8 2026 – 22/1 2027
12/8 2027 – 22/1 2028

Har du allerede en anden erhvervsuddannelse? Så har du allerede kompetencer, der gør, at du kan få merit og tage landbrugsuddannelsen på kortere tid.

På Bygholm laver vi særlige hold for dig, der allerede har taget én ungdomsuddannelse. Du har nemlig andre erfaringer og er lidt ældre end dem, der starter på vores ordinære grundforløb.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden.
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på den ordinære uddannelse.

Merit

Når du har en anden uddannelse i forvejen, skal vi vurdere de kompetencer, du kommer med. Så kan vi lave din uddannelsesplan. Du får merit for alle fag, som er de samme i landbrugsuddannelsen og den uddannelse, du kommer med, eller hvis du har haft fagene på et højere niveau.
Du får også merit, hvis du har haft fag, som giver de samme kompetencer, men som ikke er helt det samme fag i de to uddannelser.

Adgangskrav

Hvis du vil optages som Turbolandmand med en anden erhvervsuddannelse, laver vi en individuel kompetenceafklaring. Det betyder, at vi stykker uddannelsen sammen med afsæt i de erfaringer og fag, du allerede har. 

Kontak studievejlederne, så hjælper vi dig videre.

Er du student, har du allerede studiekompetencer, der gør, at du hurtigere kan nå uddannelsens teoretiske og praktiske mål.
Derfor blvier du turbolandmand i et et afkortet med kortere skoleophold og mindre oplæring i forhold til den ordinære landbrugsuddanelse.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden. 
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på samme måde som EUD Landmand.

Merit

Du får merit for de kompetencer, du har opnået i gymnasiet, Det betyder, at du  får merit for fagene:

 • engelsk
 • samfundsfag
 • naturvidenskabelige grundfag

Adgangskrav

For at starte på Turbolandmand, skal du have bestået studentereksamen på STX, EUX, HF, HTX eller HHX. Og så skal du have kørekort til traktor (Kørekortkategori B til personbil gælder også til traktor).

Hvis du i din gymnasieuddannelse ikke har for eksempel biologi, naturfag eller lignende, kan du godt blive optaget på Turbolandmand alligevel – kontakt vores studievejledere, og få en snak om mulighederne.

Vil du læse videre? – Se dine fagniveauer

Når du bliver færdig som EUX Landmand, har du gymnasiale fag på niveauer, der giver dig adgang til 118 videregående uddannelser. Så der er rigeligt at vælge imellem – Se alle dine muligheder.

Oversigt over dine gymnasiale niveauer

Dansk A
Kemi B
Matematik B (evt. A)
Fysik C
Engelsk B
Samfundsfag C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C.  (evt. Virksomhedsøkonomi B.)
Teknologi C

Start- og slutdatoer for EUX grundforløb

 11/8 2022 – 23/6 2023
14/8 2023 – 20/6 2024
12/8 2024 – 26/6 2025
 11/8 2025 – 26/6 2026
12/8 2026 – 24/6 2027
12/8 2027 – 22/6 2028

Start- og slutdatoer for EUX 1. hovedforløb

 11/8 2022 – 23/6 2023
14/8 2023 – 21/6 2024
12/8 2024 – 24/6 2025
 11/8 2025 – 26/6 2026
12/8 2026 – 24/6 2027
12/8 2027 – 22/6 2028

Start og slutdatoer for EUX 2. hovedforløb

2/1 2023 – 27/6 2023
2/1 2024 – 26/6 2024
2/1 2025 – 27/6 2025
5/1 2026 – 26/6 2026
4/1 2027 – 29/6 2027
3/1 2028 – 27/6 2028

Studieture

Du får spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

EUX grundforløb

Studietur til Irland i 5 dage.

EUX 1. hovedforløb

Studietur til Holland. 

EUX 2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. 
 • Sydafrika i 11 dage
Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Oplæring er det samme, som tidligere hed praktik.

Oplæring er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 

Hvordan du søger læreplads, og hvad du skal være opmærksom på, KAN DU LÆSE OM HER.

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet.

LÆS MERE  OM INTERNATIONALE OPLEVELSER

Studieture betyder spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

Grundforløb 2

Du kan søge om at komme i tre ugers gratis staldpraktik i Irland. Bygholm råder over et begrænset antal pladser.

1. hovedforløb

Studietur til Sydhavsøerne (i DK) – det koster ca. 2.600 kr. for 3 dage.

2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. Turen koster ca. 7.500 – 9.000 kr. afhængigt af sæson og rejsedag
 • Sydafrika. Turen koster ca. 18.000 kr. for 11 dage

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Start- og slutdatoer for grundforløb 1

14/8 2023 – 12/1 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for grundforløb 2

16/1 2023 – 23/6 2023
14/8 2023 – 12/1 2024
15/1 2024 – 20/6 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
20/1 2025 – 26/6 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
19/1 2026 – 26/6 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
18/1 2027 – 24/6 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for 1. hovedforløb

28/8 2023 – 22/12 2023
26/8 2024 – 20/12 2024
25/8 2025 – 19/12 2025
26/8 2026 – 22/12 2026
26/8 2027 – 22/12 2027
28/8 2028 – 22/12 2028

Start- og slutdatoer for 2. hovedforløb

18/1 2023 – 27/6 2023
18/1 2024 – 26/62024
20/1 2025 – 27/6 2025
20/1 2026 – 26/6 2026
21/1 2027 – 29/6 2027
20/1 2028 – 27/6 2028

2. hovedforløb

Det sidste skoleforløb på landbrugsuddannelsen giver dig alle muligheder for at fordybe dig i det, der interesserer dig allermest.

Her skal du nemlig vælge speciale.

På Bygholm kan du vælge mellem: 

 • Kvæg
 • Gris
 • Planter

Du kan glæde dig til fag som:

 • Innovation og iværksætteri
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og landskabsforvaltning
 • Og grundfagene Erhvervsøkonomi, Samfundsfag og Engelsk

Og så skal du vælge ét af specialefagene:

 • Planteværn – delprøve 2 og 3 (for husdyrspecialerne)

 • Finansiering og investering

 • Planteproduktion specialafgrøder

 • Dyrehold – enten kvæg eller gris

Optagelseskrav

Du er klar til 2. hovedforløb, når du har gennemført
1. hovedforløb og har minimum 24 måneders oplæring. Og så skal du have indgået en uddannelsesaftale.

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb arbejder du videre med det, du har fået indblik i på grundforløbet, og det, du har lært i din oplæringsperiode.

På 1. hovedforløb har du fag som

 • Landbrugsproduktion
 • Plantesundhedslære
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologisk landbrug og bæredygtighed

Du har også matematik og biologi som grundfag.

Har du et favoritområde, du gerne vil dykke mere ned i?

Så kan du glæde dig til valgfrit specialefag:

 • Mark og teknik
 • Nicheproduktion
 • Dyrehold (kvæg/svin)

Landbrugsassistent

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.  Finder du senere ud af, at du gerne vil være faglært landmand, kan du tage 2. hovedforløb.

Optagelseskrav til 1. hovedforløb

Med en uddannelsesaftale, bestået grundforløbsprøve, obligatoriske certifikater og din oplæringsperiode, er du klar til at starte på 1. hovedforløb.

Grundforløb 2

Undervisningen på grundforløb 2 er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning.

Det kan du glæde dig til

 • Du har fag som: arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori, maskinteori, biologi og naturfag.
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer, og klargøre maskiner.
 • Du skal løse arbejdsopgaver i skolens stalde og i marken. 
 • Du tager traktorkørekort.

Optagelseskrav på grundforløb 2

Når du har gennemført grundforløb 1, kan du fortsætte på grundforløb 2.

Du kan også starte direkte på grundforløb 2, hvis…

 • det er mere end ét år siden, du gik ud af folkeskolen, og du bestod afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik.
 • du har en uddannelsesaftale med en landmand. Så kan du starte i oplæring i for eksempel seks måneder og derefter begynde direkte på grundforløb 2 – også selv om du kommer direkte fra folkeskolen. Og så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02.

På undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk kan du læse mere om optagelseskravene afhængig af din alder og dine forudsætninger.

Du kan også bare kontakte vores studeivejledere.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 er undervisningen tilrettelagt med praktiske projekter. 

Det kan du glæde dig til

 • Du får en god start, og du lærer fagudtryk at kende.
 • Du laver praktiske øvelser i stalden, i værkstedet og på marken.
 • Du løser hverdagsopgaver ved arbejde i stalden og med maskiner.
 • Du lærer sikkerhedsrutiner, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
 • Du lærer de forskellige typer virksomheder inden for landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads.
 • Du lærer om, hvad landbruget betyder for samfundet – for eksempel når det gælder bæredygtighed, miljø og klima.

Optagelseskrav til grundforløb 1

Du er uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på 02 i dansk og matematik.

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne, men gerne vil tage landbrugsuddannelsen, kan du komme til optagelsesprøve og/eller samtale. Spørg studievejlederne.

EUX 2. hovedforløb

Speciale

På 2. hovedforløb vælge du speciale i enten husdyr eller planter.
Du har de samme fag, som indgår i uddannelsen til landmand.

EUX 1. hovedforløb

På hovedforløbet bygger du videre på undervisningen i både husdyrproduktion, markdrift og tekniske fag. Du skal også vælge mellem en række valgfri specialefag, hvor du kan fordybe dig yderligere inden for enten husdyrproduktion eller markdrift.

EUX grundforløb

Grundforløbet (1 og 2) tager 40 uger og ligger direkte i forlængelse af hinanden.

Grundforløb 1 (20 uger)

 • Dagligdags opgaver i stalde og med maskiner
 • Faglige ord og begreber
 • Sikkerhedsrutiner i arbejdet med dyr, planter og maskiner
 • Du lærer forskellige typer af virksomheder at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads
 • Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø, klima og økologi

Grundforløb 2 (20 uger)

 • Du har fag som: Arbejdsmiljø, Kvæghold, Grisehold, Planteavl og Maskinteori
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer og klargøre maskiner
 • I stalden løser du arbejdsopgaver i staldene og i marken
 • Du tager traktorkørekort

På grundforløbene har du følgende gymnasiale fag: Biologi, matematik, kemi , dansk, engelsk og samfundsfag.

Optagelseskrav

Du skal være uddannelsesparat til EUD for at kunne starte på uddannelsen, og du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med et snit på 02 i fagene dansk og matematik.

Du skal være opmærksom på, at kravene til de gymnasiale fag gør, at det vil være bedst, hvis dit gennemsnit i alle fag er højere end 02.

Tilmelding til infodag den 22. april kl. 10.00 – 16.00

Her kan du tilmelde dig infodag for kommende grundforløbselever. Det  er også her, du skal fortælle os, om du ønsker at bo på skolen, og om du har hest med.

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet – også selvom du er forhindret i at komme.

Tilmelding til infodag den 22. april kl. 10.00 – 16.00

Her kan du tilmelde dig infodag for kommende grundforløbselever. Det  er også her, du skal fortælle os, om du ønsker at bo på skolen, og om du har hest med.

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet – også selvom du er forhindret i at komme.

Tilmeld dig her til et skoleforløb

Udfyld tilmeldingen – så er du godt på vej til en spændende, grøn fremtid

Her kan du tilmelde dig din uddannelse på Bygholm. Det er også her, du tilmelder dig kostskolen.
Hvis du fortryder dit valg eller har ændringer til din tilmelding, kan du altid kontakte os.

På Bygholm passer vi godt på personlige data. Du kan læse vores POLITIK FOR PERSONDATA her.

Bliv en del af Bygholm - tilmeld dig her

Informationer om dig

Info om din skolegang

På Bygholm gør vi alt for at hjælpe dig fagligt, så fortæl os, hvis du for eksempel er ordblind. Så kan vi være klar til at hjælpe dig.

Tilmelding til kostskolen

Tilmeld dig infomøde

Udfyld tilmeldingen, så er du klar til at deltage i infomødet. 

Du er velkommen til at tage forældre eller venner med. 
Er du allerede tilmeldt et skoleforløb, men forhindret i at deltage i infomødet, skal du bare vælge “jeg kan desværre ikke deltage.” 

På Bygholm passer vi godt på personlige data. Du kan læse vores POLITIK FOR PERSONDATA her.