Søg
Close this search box.

Eksamensregler

Eksamensregler Bygholm Landbrugsskole I den Lokale Undervisningsplan findes en oversigt over, hvilke eksamener den enkelte elev skal til på hvert skoleforløb. Eleven er automatisk tilmeldt til eksamen, når man er tilmeldt skoleforløbet. I Studie- og Kostskolehåndbogen er beskrevet, hvilke regler der gælder for at en elev er aktivt deltagende i undervisningen. Eleven skal være aktivt deltagende i undervisningen for at kunne gå til eksamen på skoleforløbet.

Merit

Hvis en elev har gennemført et fag i landbrugsuddannelsen på et højere niveau i en anden uddannelse tidligere, kan eleven søge om merit i faget. Merit kan også søges, hvis der er gennemført fag med tilsvarende målpinde.

Ansøgning skal ske senest en måned efter skoleforløbs start og dokumenteres ved, at eleven viser det fysiske eksamensbevis eller et scan af dokumentet, hvis kvalitet accepteres af skolen. Ansøgningen afleveres til Uddannelseschefen, som afgør meritansøgningen. Mistanke om snyd med dokumentationen i forbindelse med meritansøgninger politianmeldes.

Sygemelding ved eksamen

Hvis en elev bliver syg på dagen for en mundtlig eksamen eller på anden måde bliver uforskyldt forhindret i at gennemføre eksamen, skal eleven ringe til skolens kontor hurtigst muligt om morgenen på eksamensdagen – det er ikke tilstrækkeligt at sygemelde sig i Uddata+.

Når eleven er raskmeldt tilrettelægger skolen en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen.

Hvis en elev bliver syg i en eksamens-projektperiode, skal eleven ringe til skolens kontor hurtigst muligt om morgenen på sygedagen – det er ikke tilstrækkeligt at sygemelde sig i Uddata+. Eleven kan også kontakte den ansvarlige lærer direkte. Under alle omstændigheder aftaler lærer og elev det videre forløb for projektperioden og den mundtlige eksamen i den konkrete sag. Skolen kan for eksempel fastsætte, at sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projekter.

Sygdom skal normalt være dokumenteret med en erklæring fra en læge. Skolen afgør i den enkelte sag, om og hvordan sygdom skal dokumenteres ved eksamen.  Andre særlige omstændigheder, hvorved en elev praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eleven ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom.

Formelle krav og bedømmelsesplaner

Ved hver enkelt eksamen udarbejder skolen en bedømmelsesplan, som offentliggøres i Den lokale undervisningsplan. Her fremgår de formelle krav til skriftlige arbejder (f.eks. omfang, tidsfrister og muligheder for gruppearbejde). Hvis de formelle krav ikke overholdes, kan skolen afgøre, at eleven ikke kan gå til eksamen, og der er brugt ét prøveforsøg.

I bedømmelsesplanen beskrives også de udvalgte mål for eksamen samt eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den konkrete eksamen. Det fremgår om bedømmelsen er efter 7-trinsskalaen eller er bestået/ikke bestået. Der indgår ikke andre bedømmelsesformer i landbrugsuddannelsen.

Der er ingen eksamener, hvor den enkelte elev har valgmulighed mellem forskellige prøveformer.

I forbindelse med eksamen i gymnasiale fag på eux-forløb udarbejdes bedømmelsesplanen efter regler i almeneksamensbekendtgørelsen, og eleverne modtager orienteringen om eksamensreglerne på Learnmark HTX og via Lectio.

Hjælpemidler ved eksamen – plagiat og dokumentation af eget arbejde

Ved projektarbejder og dokumentationsopgaver, der skal bruges til eksamen er alle hjælpemidler tilladt – bortset fra ChatGPT og lignende AI-baserede værktøjer. Eleven skal med kildeangivelser vise, at den afleverede opgave ikke er kopi/direkte afskrift eller delvis afskrift af kilder eller andres arbejde. Skolen anvender plagiatkontrol, og hvis skolen kan dokumentere, at eksamensprojekter/dokumentationsopgaver er helt eller delvis plagieret, kan eleven bortvises fra eksamen eller det skriftlige arbejde skal laves om. Det afgøres i den konkrete sag af uddannelseschefen. Ved mistanke om snyd som kan dokumenteres via plagiatkontrollen gennemføres en skriftlig partshøring, inden uddannelseschefen træffer afgørelse om sanktionen.

Ved mistanke om snyd, som ikke kan dokumenteres via plagiatkontrollen, indkalder uddannelseschefen eleven til et møde, hvor eleven bliver foreholdt formodningen om snyd, og hvor eleven stilles relevante faglige spørgsmål, der kan hjælpe ledelsen med at afgøre, om der er tale om snyd. Eleven har ikke pligt til at møde op og må desuden medbringe en bisidder. En eventuel bisidder må i sagens natur ikke hjælpe eleven med at besvare faglige spørgsmål. Efter afholdelse af samtalen formulerer uddannelseschefen en skriftlig opsamling på mødets indhold, herunder de foreløbige observationer vedr. formodningen om snyd. Uddannelseschefen kan træffe afgørelse om snyd, selvom der ikke er ubestridelige oplysninger om, at der er snydt – også selvom der ikke foreligger en indrømmelse fra elevens side. Der kan være indicier for, at besvarelsen ikke kan anses for at være elevens eget selvstændige produkt, hvilket kan være tilstrækkeligt som grundlag for, at skolen må anse formodningen om snyd for at være bekræftet.

Efter samtalen gennemføres en skriftlig partshøring, inden der træffes en endelig afgørelse.

Ved mundtlige prøve med forberedelsestid fremgår det af det enkelte fags bedømmelsesplan, om hjælpemidler i form af egne noter, bøger, internetadgang og lignende er tilladt i forberedelsestiden. Overtrædelse medfører bortvisning fra eksamen.

Hvis en elev modtager uretmæssig hjælp ved den mundtlige eksamen, bortvises eleven fra eksamen.

Alle mundtlige prøver og skriftlig arbejder foregår på dansk med undtagelse af eksamen i faget engelsk. På eux-forløb kan der desuden være krav om abstracts eller lignende på engelsk i skriftlige eksamensopgaver.

Gruppearbejde ved skriftlige eksamensprojekter

Af bedømmelsesgrundlaget til den enkelte eksamen fremgår det, om eleverne må arbejde i grupper ved projektforløb.

Ved skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe af elever, skal den enkelte elevs bidrag ikke kunne konstateres i besvarelsen. Hvis den skriftlige opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har alle eleverne et fælles ansvar for besvarelsen. Alle elever bedømmes på grundlag af hele opgavebesvarelsen.

Hvis der opdages plagiat eller anden snyd med gruppe-besvarelsen gælder bortvisning fra eksamen – eller eventuelt andre sanktioner – for alle elever i gruppen.

Hvis en gruppebesvarelse ikke opfylder de formelle krav som de er beskrevet i bedømmelsesplanen gælder det for alle elever i gruppe, at eleverne ikke kan aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at et eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Ved en individuel prøve, hvor eleven eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksaminationslokalet, før de selv skal eksamineres – selv om mundtlige eksamener som udgangspunkt er offentlige.

Klage over eksamen

En elev kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter eksamen (karakteren er sædvanligvis meddelt eleven umiddelbart efter den mundtlige eksamen)

Eleven har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Eleven, der klager, skal præcisere og begrunde klagepunkterne og klagen skal være skriftlig. Klagen afleveres til Uddannelseschefen. Begrundelsen kan vedrøre:

 • eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål,
 • eksamensforløbet eller
 • bedømmelsen.

Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse inden for 2 uger (hvor juli måned og dagene omkring jul/nytår, hvor skolen er lukket ikke tæller med).

Skolen forelægger udtalelserne for eleven, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist.

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

 • Ny bedømmelse (ombedømmelse), gælder dog ikke mundtlige prøver
 • Tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller
 • At klagen får ikke medhold i klagen (hvis bedømmerne er enige om dette).

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til eleven og senest to måneder efter modtagelse af klagen. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen.

Afgørelse om ombedømmelse eller tilbud om omprøve træffes, hvis skolen finder, at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering.

Ved ombedømmelse udpeger skolen en ny censor. Skolen kan udpege en censor til at deltage i eksaminators sted.

Omprøve skal finde sted hurtigst muligt. Skolen meddeler snarest muligt de berørte parter tidspunktet for omprøven.

En klage kan resultere i en lavere karakter.

Klager over skolens afgørelser

Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Ministeriet kan dog ikke ændre bedømmelsen. Ved klage over skolens afgørelse vedrørende eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning samt de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål, eller over eksamensforløbet, kan skolen pålægges at foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om en ny prøve.

Hvis eleven vil klage over skolens første afgørelse, skal denne klage indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen for første klage er meddelt eleven. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse.

Skolen, eksaminator og censor skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Reeksamen

Hvis eleven ikke er bestået eksamen efter beskrivelsen i bedømmelsesplanen, kan eleven deltage i en reeksamen. Eleven kan deltage i reeksamen én gang, da eleven altid kun har 2 forsøg til samme prøve.

Hvis reeksamen resulterer i en lavere karakter, gælder den højeste karakter. I øvrigt gælder den sidst opnåede karakter.

Ved reeksamen skal skolen udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen for den pågældende elev.

Hvis en elev ikke består en eksamen, der er sammensat af flere prøver, og hvor der gælder en samlet beståelsesgrænse, udsteder skolen enkeltfagsbevis for de beståede prøver. Eleven kan gå til reeksamen i et fag/delprøver, hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 2.

Hvis eleven er dumpet i eksamen, hvor der indgår en skriftlig projektopgave i bedømmelsesgrundlagt, skal eleven skal forbedre det foreliggende projekt indenfor mindst 2 og højst 4 hverdagsuger (juli og jul/nytår fraregnet). Der skal være vigtige grunde til, at eleven starter med et nyt projekt.

Hvis der indgår både skriftlige og mundtlige præstationer i en samlet bedømmelse, kan eleven kun gå til reeksamen, hvis den endelige karakter er under 2,0.

Særlige forhold

Der skal tages hensyn til elever med handicap – sædvanligvis elever med “diagnosticeret” læse/skriveproblemer. Eleverne kan gives ekstra tid til den mundtlige eksamination. Ved skriftlige eksamensprojekter kan eleven tildeles hjælp undervejs i skriveperioden, og i særlige tilfælde kan en forlænget projektperiode bevilges.  Skolen vurderer i hver enkelt tilfælde, om der kan bevilges ekstra tid til eksamen efter indstilling fra studievejlederen.

Har du spørgsmål om regler for eksamen?

Du er altid velkommen til at kontakte Uddannelseschef Lotte Bidstrup Ipsen

+45 40 33 17 99

LI@BYGHOLM.DK

Tilmelding til Læremester mød din elev den 5. marts 2024

Her kan du tilmelde dig og din virksomhed til eventet

Studietur

Som en del af agrarøkonom-studiet er der to studieture; en til København og en til Bruxelles.

Priseksempler på tidligere års studieture:
København: 1.000 kr.
Bruxelles: 5000 kr.

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Studiestart og -slut for agrarøkonomer

Her kan du se, hvornår du kan læse til agrarøkonom i de kommende år. 

29/1 2024 – 31/1 2025
  3/2 2025 – 30/1 2026
  2/2 2026 – 29/1 2027
  1/2 2027 – 28/1 2028

Studietur

Under uddannelsen til prduktionsleder kommer du på studietur. Turen går til et land i EU.

Turen koster cirka 4.500 kr.

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Studiestart for produktionsledere

Her kan du se, hvornår du kan starte på produktionslederuddannelsen, og hvornår du er færdig.

26/8 2024 – 31/1 2025
25/8 2025 – 30/1 2026
26/8 2026 – 29/1 2027
26/7 2027 – 28/1 2028

Du kan fortsætte på uddannelsen til Agrarøkonom umiddelbart efter, du er færdig som produktionsleder, så du har hele landbrugets lederuddannelse.

Start- og slutdatoer for turboforløb

12/8 2024 – 24/1 2025
 11/8 2025 – 23/1 2026
12/8 2026 – 22/1 2027
12/8 2027 – 22/1 2028

Har du allerede en anden erhvervsuddannelse? Så har du allerede kompetencer, der gør, at du kan få merit og tage landbrugsuddannelsen på kortere tid.

På Bygholm laver vi særlige hold for dig, der allerede har taget én ungdomsuddannelse. Du har nemlig andre erfaringer og er lidt ældre end dem, der starter på vores ordinære grundforløb.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden.
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på den ordinære uddannelse.

Merit

Når du har en anden uddannelse i forvejen, skal vi vurdere de kompetencer, du kommer med. Så kan vi lave din uddannelsesplan. Du får merit for alle fag, som er de samme i landbrugsuddannelsen og den uddannelse, du kommer med, eller hvis du har haft fagene på et højere niveau.
Du får også merit, hvis du har haft fag, som giver de samme kompetencer, men som ikke er helt det samme fag i de to uddannelser.

Adgangskrav

Hvis du vil optages som Turbolandmand med en anden erhvervsuddannelse, laver vi en individuel kompetenceafklaring. Det betyder, at vi stykker uddannelsen sammen med afsæt i de erfaringer og fag, du allerede har. 

Kontak studievejlederne, så hjælper vi dig videre.

Er du student, har du allerede studiekompetencer, der gør, at du hurtigere kan nå uddannelsens teoretiske og praktiske mål.
Derfor blvier du turbolandmand i et et afkortet med kortere skoleophold og mindre oplæring i forhold til den ordinære landbrugsuddanelse.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden. 
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på samme måde som EUD Landmand.

Merit

Du får merit for de kompetencer, du har opnået i gymnasiet, Det betyder, at du  får merit for fagene:

 • engelsk
 • samfundsfag
 • naturvidenskabelige grundfag

Adgangskrav

For at starte på Turbolandmand, skal du have bestået studentereksamen på STX, EUX, HF, HTX eller HHX. Og så skal du have kørekort til traktor (Kørekortkategori B til personbil gælder også til traktor).

Hvis du i din gymnasieuddannelse ikke har for eksempel biologi, naturfag eller lignende, kan du godt blive optaget på Turbolandmand alligevel – kontakt vores studievejledere, og få en snak om mulighederne.

Vil du læse videre? – Se dine fagniveauer

Når du bliver færdig som EUX Landmand, har du gymnasiale fag på niveauer, der giver dig adgang til 118 videregående uddannelser. Så der er rigeligt at vælge imellem – Se alle dine muligheder.

Oversigt over dine gymnasiale niveauer

Dansk A
Kemi B
Matematik B (evt. A)
Fysik C
Engelsk B
Samfundsfag C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C.  (evt. Virksomhedsøkonomi B.)
Teknologi C

Start- og slutdatoer for EUX grundforløb

 11/8 2022 – 23/6 2023
14/8 2023 – 20/6 2024
12/8 2024 – 26/6 2025
 11/8 2025 – 26/6 2026
12/8 2026 – 24/6 2027
12/8 2027 – 22/6 2028

Start- og slutdatoer for EUX 1. hovedforløb

 11/8 2022 – 23/6 2023
14/8 2023 – 21/6 2024
12/8 2024 – 24/6 2025
 11/8 2025 – 26/6 2026
12/8 2026 – 24/6 2027
12/8 2027 – 22/6 2028

Start og slutdatoer for EUX 2. hovedforløb

2/1 2023 – 27/6 2023
2/1 2024 – 26/6 2024
2/1 2025 – 27/6 2025
5/1 2026 – 26/6 2026
4/1 2027 – 29/6 2027
3/1 2028 – 27/6 2028

Studieture

Du får spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

EUX grundforløb

Studietur til Irland i 5 dage.

EUX 1. hovedforløb

Studietur til Holland. 

EUX 2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. 
 • Sydafrika i 11 dage
Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Oplæring er det samme, som tidligere hed praktik.

Oplæring er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 

Hvordan du søger læreplads, og hvad du skal være opmærksom på, KAN DU LÆSE OM HER.

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet.

LÆS MERE  OM INTERNATIONALE OPLEVELSER

Studieture betyder spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

Grundforløb 2

Du kan søge om at komme i tre ugers gratis staldpraktik i Irland. Bygholm råder over et begrænset antal pladser.

1. hovedforløb

Studietur til Sydhavsøerne (i DK) – det koster ca. 2.600 kr. for 3 dage.

2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. Turen koster ca. 7.500 – 9.000 kr. afhængigt af sæson og rejsedag
 • Sydafrika. Turen koster ca. 18.000 kr. for 11 dage

Se aktuelle priser under Elevbetaling – og vær opmærksom på, at de måske bliver justeret, mens du går uddannelsen.

Start- og slutdatoer for grundforløb 1

14/8 2023 – 12/1 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for grundforløb 2

16/1 2023 – 23/6 2023
14/8 2023 – 12/1 2024
15/1 2024 – 20/6 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
20/1 2025 – 26/6 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
19/1 2026 – 26/6 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
18/1 2027 – 24/6 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for 1. hovedforløb

28/8 2023 – 22/12 2023
26/8 2024 – 20/12 2024
25/8 2025 – 19/12 2025
26/8 2026 – 22/12 2026
26/8 2027 – 22/12 2027
28/8 2028 – 22/12 2028

Start- og slutdatoer for 2. hovedforløb

18/1 2023 – 27/6 2023
18/1 2024 – 26/62024
20/1 2025 – 27/6 2025
20/1 2026 – 26/6 2026
21/1 2027 – 29/6 2027
20/1 2028 – 27/6 2028

2. hovedforløb

Det sidste skoleforløb på landbrugsuddannelsen giver dig alle muligheder for at fordybe dig i det, der interesserer dig allermest.

Her skal du nemlig vælge speciale.

På Bygholm kan du vælge mellem: 

 • Kvæg
 • Gris
 • Planter

Du kan glæde dig til fag som:

 • Innovation og iværksætteri
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og landskabsforvaltning
 • Og grundfagene Erhvervsøkonomi, Samfundsfag og Engelsk

Og så skal du vælge ét af specialefagene:

 • Planteværn – delprøve 2 og 3 (for husdyrspecialerne)

 • Finansiering og investering

 • Planteproduktion specialafgrøder

 • Dyrehold – enten kvæg eller gris

Optagelseskrav

Du er klar til 2. hovedforløb, når du har gennemført
1. hovedforløb og har minimum 24 måneders oplæring. Og så skal du have indgået en uddannelsesaftale.

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb arbejder du videre med det, du har fået indblik i på grundforløbet, og det, du har lært i din oplæringsperiode.

På 1. hovedforløb har du fag som

 • Landbrugsproduktion
 • Plantesundhedslære
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologisk landbrug og bæredygtighed

Du har også matematik og biologi som grundfag.

Har du et favoritområde, du gerne vil dykke mere ned i?

Så kan du glæde dig til valgfrit specialefag:

 • Mark og teknik
 • Nicheproduktion
 • Dyrehold (kvæg/svin)

Landbrugsassistent

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.  Finder du senere ud af, at du gerne vil være faglært landmand, kan du tage 2. hovedforløb.

Optagelseskrav til 1. hovedforløb

Med en uddannelsesaftale, bestået grundforløbsprøve, obligatoriske certifikater og din oplæringsperiode, er du klar til at starte på 1. hovedforløb.

Grundforløb 2

Undervisningen på grundforløb 2 er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning.

Det kan du glæde dig til

 • Du har fag som: arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori, maskinteori, biologi og naturfag.
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer, og klargøre maskiner.
 • Du skal løse arbejdsopgaver i skolens stalde og i marken. 
 • Du tager traktorkørekort.

Optagelseskrav på grundforløb 2

Når du har gennemført grundforløb 1, kan du fortsætte på grundforløb 2.

Du kan også starte direkte på grundforløb 2, hvis…

 • det er mere end ét år siden, du gik ud af folkeskolen, og du bestod afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik.
 • du har en uddannelsesaftale med en landmand. Så kan du starte i oplæring i for eksempel seks måneder og derefter begynde direkte på grundforløb 2 – også selv om du kommer direkte fra folkeskolen. Og så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02.

På undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk kan du læse mere om optagelseskravene afhængig af din alder og dine forudsætninger.

Du kan også bare kontakte vores studeivejledere.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 er undervisningen tilrettelagt med praktiske projekter. 

Det kan du glæde dig til

 • Du får en god start, og du lærer fagudtryk at kende.
 • Du laver praktiske øvelser i stalden, i værkstedet og på marken.
 • Du løser hverdagsopgaver ved arbejde i stalden og med maskiner.
 • Du lærer sikkerhedsrutiner, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
 • Du lærer de forskellige typer virksomheder inden for landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads.
 • Du lærer om, hvad landbruget betyder for samfundet – for eksempel når det gælder bæredygtighed, miljø og klima.

Optagelseskrav til grundforløb 1

Du er uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på 02 i dansk og matematik.

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne, men gerne vil tage landbrugsuddannelsen, kan du komme til optagelsesprøve og/eller samtale. Spørg studievejlederne.

EUX 2. hovedforløb

Speciale

På 2. hovedforløb vælge du speciale i enten husdyr eller planter.
Du har de samme fag, som indgår i uddannelsen til landmand.

EUX 1. hovedforløb

På hovedforløbet bygger du videre på undervisningen i både husdyrproduktion, markdrift og tekniske fag. Du skal også vælge mellem en række valgfri specialefag, hvor du kan fordybe dig yderligere inden for enten husdyrproduktion eller markdrift.

EUX grundforløb

Grundforløbet (1 og 2) tager 40 uger og ligger direkte i forlængelse af hinanden.

Grundforløb 1 (20 uger)

 • Dagligdags opgaver i stalde og med maskiner
 • Faglige ord og begreber
 • Sikkerhedsrutiner i arbejdet med dyr, planter og maskiner
 • Du lærer forskellige typer af virksomheder at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads
 • Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø, klima og økologi

Grundforløb 2 (20 uger)

 • Du har fag som: Arbejdsmiljø, Kvæghold, Grisehold, Planteavl og Maskinteori
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer og klargøre maskiner
 • I stalden løser du arbejdsopgaver i staldene og i marken
 • Du tager traktorkørekort

På grundforløbene har du følgende gymnasiale fag: Biologi, matematik, kemi , dansk, engelsk og samfundsfag.

Optagelseskrav

Du skal være uddannelsesparat til EUD for at kunne starte på uddannelsen, og du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med et snit på 02 i fagene dansk og matematik.

Du skal være opmærksom på, at kravene til de gymnasiale fag gør, at det vil være bedst, hvis dit gennemsnit i alle fag er højere end 02.

Tilmelding til infodag den 22. april kl. 10.00 – 16.00

Her kan du tilmelde dig infodag for kommende grundforløbselever. Det  er også her, du skal fortælle os, om du ønsker at bo på skolen, og om du har hest med.

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet – også selvom du er forhindret i at komme.

Tilmelding til infodag den 22. april kl. 10.00 – 16.00

Her kan du tilmelde dig infodag for kommende grundforløbselever. Det  er også her, du skal fortælle os, om du ønsker at bo på skolen, og om du har hest med.

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet – også selvom du er forhindret i at komme.

Tilmeld dig her til et skoleforløb

Udfyld tilmeldingen – så er du godt på vej til en spændende, grøn fremtid

Her kan du tilmelde dig din uddannelse på Bygholm. Det er også her, du tilmelder dig kostskolen.
Hvis du fortryder dit valg eller har ændringer til din tilmelding, kan du altid kontakte os.

På Bygholm passer vi godt på personlige data. Du kan læse vores POLITIK FOR PERSONDATA her.

Bliv en del af Bygholm - tilmeld dig her

Informationer om dig

Info om din skolegang

På Bygholm gør vi alt for at hjælpe dig fagligt, så fortæl os, hvis du for eksempel er ordblind. Så kan vi være klar til at hjælpe dig.

Tilmelding til kostskolen

Tilmeld dig infomøde

Udfyld tilmeldingen, så er du klar til at deltage i infomødet. 

Du er velkommen til at tage forældre eller venner med. 
Er du allerede tilmeldt et skoleforløb, men forhindret i at deltage i infomødet, skal du bare vælge “jeg kan desværre ikke deltage.” 

På Bygholm passer vi godt på personlige data. Du kan læse vores POLITIK FOR PERSONDATA her.